Kortpredikan 16 juni 2021

Kortpredikan 16 juni 2021

2 Kor 9: 6-11; Ps 112: 1-4, 9; Matt 6: 1-6, 16-18

”Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta.”

Summan av en människas liv är sum­man av de beslut hon fattat. ”Den som sår snålt får en snål skörd och den som sår rikligt får en riklig skörd.”

Ändå får det inte bli ”gärningslära”, den förrädiska tron att männi­skan kan fräl­­sa sig själv genom god vilja (pelagianism)[1], som kännetecknas av samman­bitna tänder och förakt för de svaga.

Aposteln vittnar om något annat. I sin vädjan om bidrag till de nödlid­an­de ta­lar han om en ”en glad givare”.

Män­niskans beslut kan förvandlas och styras av nå­got stör­­re, av gudom­lig ge­nerositet.

”Gud för­mår ge er allt gott i överflöd. Han skall ge er utsäde och mång­­­­dubbla det”. Dessutom framkallar det tacksä­gel­se och glädje hos den som tar emot, inte rädsla och känsla av underlägsenhet.

Den frikos­tig­e upptäcker att han i sitt hjärta har en Her­re som är frikos­tigheten själv.

Jesus beskriver hur ”upptäckten” går till: ”Gå in i din kammare, stäng dör­ren och be till din fader i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.”

De avgörande besluten föregås och omsluts av bön. De goda beslutens männi­ska säger inte: ’Jag har beslutat mig’. Hon säger: ’Ske din vilja’, ’Fader jag överlåter mig åt dig’. Människan har insett att hon ingenting kan göra utan nåden.

Det eliminerar inte de egna besluten. De förvandlar dem. ­Från de små och dagliga besluten, till de stör­re om att bryta en ovana eller binda sig vid goda regler, till de stora livs­besluten, till exempel i äktenskap eller högtidliga klos­terlöften.

Sådana beslut är svar på Guds initiativ. De har sin källa i Guds frikostiga nåd. ”Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta.”

De renas och stärks i varje eu­ka­risti, för att hela vårt liv skall bli en gåva, till Gud och till vår nästa.

”Ni blir rika på allt och kan visa en gränslös frikostig­het.”

                                                                                           pater Ingmar Svanteson

[1] Efter Pelagius, ca 400, som lärde att människan är fri att välja och göra det goda och inte behöver någon särskild Guds nåd för detta.

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar