Kortpredikan 15 november 2019, S. Albertus Magnus, biskop o kyrko­lärare

Kortpredikan 15 november 2019, S. Albertus Magnus, biskop o kyrko­lärare

Vish 13: 1-9; Ps 19: 2-5; Luk 17: 26-37

Människan har fått två böcker att läsa i, naturens bok och uppen­ba­rel­sens bok.

Albertus Magnus läste inte bara filosofi och teologi. Han var lika hem­ma i naturvetenskap. De båda böckerna stöd­­­de och belyste varandra. För­nuf­tet sökte för­stå tron. Tron fick honom att förstå det han såg och utfor­s­kade med sina sinnen. Det mänskliga full­bor­dades av det gudomli­ga.

Dagens första läsning passar som hand i handske för Albertus Mag­nus. Vishetens bok hänvisar till naturens bok och ser i den tingens skön­het. ”Ty ur storheten och skönheten hos det skapade trä­der bilden av dess upp­hovsman fram."

Det finns en viss likhet, en analogi, mellan skapelse och Ska­pa­re. ”Ur storheten och skönheten hos det skapade träder bil­den av dess upphovsman fram.”

Visheten kallar dem dåraktiga som ”inte ur det skö­na de såg hämta­de kunskap om Honom som är”. En diskret hän­visning till det he­­liga Gudsnamnet, till den Gud som är.

Visheten tillägger urskuldande: "Ändå förtjänar dessa män­­niskor inte att klandras så strängt". Men tillägger: "urskuldas helt kan de inte".

De som läst också i uppenbarelsens bok, med kulmen i Evan­geliet, bedöms strängare.

De vet hur det gick på Noas och Lots tid. Straffet drabba­de alla som levde dåraktigt, som om Gud inte fanns.

Till slut använder Jesus ett drastiskt och svårtytt ord­språk: "Där liket ligger, där samlas gamarna".

Syftar han på dem som tagit emot Anden, men inte lever ett andligt liv, och därmed kan jämföras med ett lik, som saknar liv?

I den heliga eukaristin läser vi ur både naturens och nå­dens böcker. Den firas med naturens gåvor, föräd­lade av männi­skans arbete. Nå­den förvandlar och fullbordar gå­vorna och dem som får del av dem.

                                                                                                            pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar