Kortpredikan 13 september 2019, S. Johannes Chrysostomos, biskop och kyrkolärare

Kortpredikan 13 september 2019, S. Johannes Chrysostomos, biskop och kyrkolärare

1 Tim 1:1-2,12-14; Ps 16; Luk 6:39-42

Chrysostomos är inte bara känd för sin vältalighet, därav till­nam­net "gyllen­mun", han var också modig. Hans försvar för den san­na tron och för de fattiga gjorde att han som patriark i Konstan­tin­o­pel drevs i landsflykt. Kejsarinnan Eudoxia tålde inte hans kri­tik.

Han fruktade inte motstånd, förlust av ägodelar eller dö­den. Han för­ak­tade världens fasor och nöjen. Mak­­­ternas raseri liknade han vid spindel­väv. Han kunde med Paulus säga: ”Jag tackar honom som har gett mig kraft”.

Han förlorade livet av den grymma behandlingen. Han kunde kän­na igen sig i Jesu ord: ”Lärjungen inte är förmer än sin lära­re”.

Även om han genom sin lands­förvis­ning hade skilts från sin för­samling påminner han om att de är för­enade i kärleken. ”Där jag är, där är också ni. Där ni är, är också jag. Vi utgör en kropp. Dö­den kan inte skilja oss. Även om min kropp dör så lever själen och kom­mer att ha folket i åminnelse”.

Han säger: ”Ni är för mig medborgare, ni är fäder, bröder, söner, lemmar, kropp och ljus, ja till och med kärare än ljuset. Vad kan skänka mig mera ljus än er kärlek? Ljuset är för mig till nytta i detta livet, men er kärlek flätar mig en krans i det kommande”.

Vi går in i denna de heligas gemenskap när vi firar den heliga eu­karistin.

                                                                                                pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar