Kortpredikan 12 november 2021, S. Theodoros av Studion, abbot

Kortpredikan 12 november 2021, S. Theodoros av Studion, abbot

Vish 13: 1-9; Ps 19: 2-5; Luk 17: 26-37

Theodoros, d. 826, blev ledare för Studiosklostret i Kon­stanti­no­­pel. Det monastiska livet blomstrade, den liturgiska bönen, studier och manuellt arbete. Han lade den teologiska grunden till den krist­na bild­kons­ten, iko­­nografin. Motståndarna till att avbilda Kristus sade att Gud in­te låter sig avbil­das och att Kristi mänskliga kropp är ointressant.

Med stöd av Kyrkans tro svarade Theodoros att Kristi två natu­rer, den gu­domliga och den mänsk­liga, är förena­de i en per­son. Det är den per­so­nen som av­bildas. Det är hans ansikte vi söker. Han fortsätter att sö­ka och se människan. Vi ser för att bli sedda.

Vishetens bok ser Skaparen i och bakom tingens skön­het. Det finns en viss likhet, en analogi, mellan skapelse och Ska­pa­re. ”Ur storheten och skönheten hos det skapade träder bil­den av dess upphovsman fram.”

Visheten kallar dem dåraktiga som ”inte ur det skö­na de såg hämta­de kunskap om Honom som är”. En diskret hän­visning till det he­­liga Guds­namnet, till den Gud som är.

Visheten tillägger urskuldande: ”Ändå förtjänar dessa män­­ni­skor inte att klandras så strängt”. Men tillägger: ”urskuldas helt kan de inte”.

De som också sett den uppenbarade sanningen, med kulmen i Evan­geliet, bedöms strängare.

De har hört hur det gick för folket på Noas och Lots tid. Straffet drabba­de alla som levde dåraktigt, som om Gud inte fanns.

Till slut använder Jesus ett ordspråk: ”Där liket lig­ger, där sam­­las ga­marna”.

Syftar han på dem som tagit emot Anden, men sedan inte frågar efter Anden? De kan jämföras med ett lik, som saknar liv. Med sitt dåliga sam­vete dras de till var­and­­ra, som gamarna till liket.   

Den heliga eukaristin firas med både skapelsens och nå­dens gåvor. Na­turens gåvor, föräd­lade av männi­skans arbete, sång, liturgins gester, textilier, arki­tektur, ikoner.

Nå­den förvandlar och fullbordar gå­vorna och dem som söker och ser med rent hjärta.

Hela eukaristin blir en ikon. Vi ser och blir sedda. Vi kommunicerar för att förvandlas.

                                                                                                                   pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar