Kortpredikan 10 oktober 2019

Kortpredikan 10 oktober 2019

Mal 3: 13-4: 2a; Ps 1: 1-4, 6; Luk 11 :5-13

”Då skall ni få se vilken skillnad det är mellan den rättfärdige och den ogudaktige.” Då, på den dagen, skall det bli uppenbart vilken skillnad det är ”mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom”.

Här i tiden är bilden ofta oklar. Många gånger tycks det gå den orätt­­färdige bättre än den rättfärdige. Vi känner igen oss i folkets fråga: ”Vad vin­ning har vi av att vi håller vad han har befallt?”

Först på den yttersta dagen skall sikten klarna. Utan tro på en slutlig och rättvis dom går inte den jordiska ekva­tionen ihop.

Det betyder inte passiv väntan. Jesus uppmanar till ivrig och påträngan­de bön och ger löf­te om bönhörelse. Men också bönen sker under trons villkor. Bönhörelsen ges i enlighet med vad bedjaren behöver.

Några, inte minst nybörjaren, kan få tydliga bönesvar. Som när modern omedelbart tröstar sitt barn. Ändå kan det konkreta bö­nesvaret tyckas utebli. Bedjaren behö­ver växa i tro.

Den Gud utväljer för de största gåvorna prövas också mest.

Profeten Malaki målar en vidunderlig bild för bönesvaret.

”Rättfärdighetens sol skall gå upp, med läkedom under sina vingar.”

”Rättfärdighetens sol” är Kristus. Solens strålar liknas vid ”vingar” som ger läkedom. Det är Andens läkande gåvor, inte minst hjärtats frid.   

När tiden är mogen ser och förstår vi. Den slutliga dagen skall det bli uppenbar verklighet. Samtidigt ges gåvan redan i förväg. Jesus lovar det i en reto­risk fråga: ”Skall då inte fadern i himlen ge helig Ande åt dem som ber honom?”

Alla bönesvar, och den yttersta dagen, föregrips i den heliga eukaristin. Sonen förmedlas när Anden förvandlar gåvor­na.  

”Rättfärdighetens som skall gå upp, med läkedom under sina vingar.”

Friden förmedlas när ljuset går upp i våra hjärtan.

”Skall då inte fadern i himlen ge helig Ande åt dem som ber honom?”

                                                                                                        pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar