Kortpredikan 1 december 2020

Kortpredikan 1 december 2020

Jes 11: 1-10;  Ps 72: 1-2,7-8,12-13,17;  Luk 10: 21-24

En avhuggen stam, en stubbe, det var vad som återstod av den mäktiga Davidsdynastin. Men ur denna stubbe skall det skjuta upp ett skott, en telning från dess rötter skall bära frukt. Det var löftet om en kommande Messias.

På honom skall Herrens Ande vila, vishet och förstånd, råd och starkhet, kunskap och gudsfruktan. Han skall döma med rättfär­dighet. ”Döda de ogudaktiga” och upprätta ”de ödmjuka på jor­den”.

Rovdjur och boskapsdjur som samsas är en bild för män­niskor som fått del av Herrens Ande och lever i kärlek till varand­ra.

Evangelisten Lukas återkommer hela tiden till Andens roll vid Mes­­sias ankomst, från bebådelsen till dagens avsnitt.

Jesus jublar genom den helige Anden. ”Ingen vet vem Fadern är, ingen utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara det för.”

Från den oansenliga begynnelsen, en ned­huggen stubbe, vä­xer detta skott fram, begynnelsen till ett rike ”fullt av Herrens kun­skap, liksom havsdjupet är fyllt av vattnet”.

Mönstret upprepas också i kyrkans tid, inte minst i ti­der av för­virring och prövningar.

De ”lärda och klo­ka” förstår ingenting. Vaksamhet behövs, men endast de ödmjuka ser, och blir redskap för att sanningen kom­mer i da­gen, de betryckta får sin rätt, de fattiga räddas och landet på nytt fylls av ”Her­rens kunskap”.

Den jublande glädjen ur Jesu mun, ”genom den heliga anden”, hör vi och fylls av i den heliga eukaristin.

                                                                                                              pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar