Predikan på S:t Louis’ och S:ta Zélie Martins minnesdag 12 juli 2018

Predikan på S:t Louis’ och S:ta Zélie Martins minnesdag 12 juli 2018

1 Joh 4: 7-12; Ps 36 (37) 3-4, 5-6, 30-31, 39-40; Joh 2: 1-11

”Den man är välsignad som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan”, säger profeten Jeremia på ett ställe (Jer 17:7). Det är ett viktigt vittnesbörd för alla troende, det som Jeremia säger. Han var en profet som var tyngd av sin profetkallelse, han var nästan motvillig. Just därför är tryggheten hos Gud så mycket mer värdefull. Det kommer välsignelse ur tilliten också under svåra tider, under förföljelse för Guds namns skull.

När två är gifta och förtröstar på Herren i alla omständigheter, som de heliga Louis och Zélie, bärs de av välsignelser från Gud och kan vara trygga i Guds hand.

Den som förtröstar på Herren är ”som ett träd planterat vid vatten, och som sträcker sina rötter till bäcken” (Jer 17:8), fortsätter Jeremia. De som är gifta är också som träd som drar sin näring ur Guds levande vatten. De som är gifta lever kanske ofta på en fattig jordlott, men under jordytan finns ett stort förråd av renaste guld. Kärleken till Gud och kärleken i äktenskapet och kärleken till barnen är en rikedom mer värd än allt jordiskt guld. De heliga Louis och Zélie har genom sin trohet till varandra och sin trohet till Gud blivit som högresta träd som skjuter nya skott i varje tid. Familjer kan vila sig i skuggan av deras helighet, deras starka förtröstan.

Kyrkan är det levande vattnet som låter själarna bada i ett växande i alla dygder Gud ger. Ett stort exempel på det sakramentala livets rikedomar ges oss i dessa heliga som Kyrkan gett oss genom helgonförklaringen. Heligheten i deras liv har getts dem för oss alla, att vi utan att tröttna fortsätter att leva i ständig förtröstan på Gud. Med hans nåd får vi redan här på jorden göra det som vi ska göra i evigheten: tillbe och tacka Gud för hans ofattbara kärlek och nåd. Amen.

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.