Predikan Andra söndagen i Advent (år C) 2015

Predikan Andra söndagen i Advent (år C) 2015

Genom Jesu födelse ingår Gud ett nytt och för alltid gällande förbund med alla människor. Julfirandet måste självklart alltid innesluta en tacksägelse för denna ofattbart stora gåva till mänskligheten som i Kristus inbjuds till försoning och nytt liv här på jorden och i all evighet. Det spelar då ingen som helst roll om ”samhället” är sekulariserat och utesluter all gudomlig lag. Det som är en Guds lag förblir en lag för alla människor även om de skulle missbruka sin frihet att välja den väg Gud öppnat för alla genom sin Sons födelse. Även om klimatet skulle hota planeten, förblir Gud naturens Herre och människans.

Adventstiden ger oss anledning att besinna detta stora privilegium Gud ger oss av kärlek. Vi tackar Gud för att vi får närma oss födelsen i Betlehem som barn till Gud och som bröder och systrar till Jesus och till varandra. För Gud har velat göra alla människor till sina barn och innesluta dem i den heliga familjens gemenskap för alltid. Adventstiden är alltså en nådens tid för alla, också för dem som förnekar, som vägrar och som fortsätter att göra uppror mot Gud. Gud håller alltid en öppen famn för förnekare och syndare.

Året som ligger framför oss har bestämts till att vara ett barmhärtighetens år, det vill säga att Gud öppnar förlåtelsens alla källor för dem som omvänder sig och inser att de i otacksamhet syndat mot den gudomliga kärleken. Kyrkan, som fått uppdraget att förlåta och försona, är det där synliga och levande tecknet på Guds oupplösliga förbund med människan. Därför kan människan bara svara på Guds inbjudan genom sin tro på Gud och genom att visa sig själv och medmänniskan att hennes dop är en levande verklighet.          Dopet är inte en direkt biljett till himlen som man fixar genom att ”ha ett bra liv” i största allmänhet. Dopet är en kallelse att följa Jesus. Lever vi efter hans ord och hans exempel kan vi ”förtjäna” biljetten till himlen och ingen av oss skulle kunna säga annat än att den biljetten faktiskt är en gåva av Gud.

Allt vi i familjerna gör för att julen ska upplevas som en kärlekens tid med gåvor till varandra och för att glädja barnen är egentligen bara världsliga tecken på Guds övernaturliga gåva till oss, en gåva som ger mening åt livet på jorden och som utlovar en ”lön” i himlen för alla som tar emot Gud i sina hjärtan och låter sig heliggöras av Gud i sin Son Kristus Jesus.

Gud är kärleken men kärleken är också rättvis. Vi har ansvar. Vi har ett uppdrag. Men vi är inte ensamma utan får hjälp. Liksom barnen måste få hjälp under många, många år, får de vuxna också hjälp, men inte bara några år utan hela livet. Låt därför tanken på den särskilda domen som vi alla en gång ska stå inför göra oss vaksamma och medvetna om det som vi väntar oss: himmel eller helvete. Vad domen än blir är det en rättvis dom. De som är skeptiska tror inte på domen. De gör det till ett skämt och säger: det finns bara två möjligheter: antingen blir jag frälst eller också finns ingen frälsning och inget evigt liv! Många gör sitt val av tro på det sättet, men de misstar sig. De har valt mörkret och döden.

Jesus har besegrat detta mörker och den andliga döden genom att lida och dö för oss av kärlek. Må vi varje dag tacka Honom för hans inbjudan och barmhärtighet och låt oss offra goda tankar och gärningar för att hjälpa alla de förblindade och döva i denna värld som en gång ska fullkomnas och befrias från allt ont som nu finns. Låt oss fira jul detta år med förnyad tro och alla goda beslut för vår gemensamma framtid, som Moder Kyrkans barn, som kristna familjer, mitt i denna tids utmaningar. Amen.

Diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.