Predikan 17 mars 2020

Predikan 17 mars 2020

Dan 8: 2, 11-20; Ps 25: 4-9; Matt 18: 21-35

Vårt problem är ofta att tillfällena att göra det goda sveper förbi så snabbt att vi missar dem helt eller delvis. Vi kan överföra domen över den obarmhärtige tjänaren i Jesu liknelse idag till våra egna andliga beslut. Jesus talar om en kung som av goda skäl blir vred, mycket arg, på sin tjänare och säger att han måste betala av en skuld, intill sista öret! Vi kan tala om situationer på ett mer vardagligt och allmänmänskligt plan.

Missar vi tillfället att göra gott i en viss situation, eller vad som är värre, vägrar vi att göra det goda här och nu, drar vi en dom över oss, det vill säga vårt moraliska jag tar skada, i värsta fall allvarlig skada, det vill säga nåden går förlorad.

”Min nåd är allt du behöver” säger ju Gud till Paulus på ett ställe. Det betyder att vi med nådens hjälp hinner med att göra det goda därför att vi känner igen vad som är gott. Vårt problem är att vi inte alltid känner igen det som är objektivt gott.

Syndare som vi är måste vi dagligen öva oss i att urskilja det goda från det onda, även i det lilla. Det är en självklar övning under fastan. Försumlighet på detta område leder i värsta fall till den andliga döden. Den andliga döden i sin tur producerar bara onda handlingar. Det är följden av att inte ta vara på nåden.

Lilla Thérèse av Lisieux, kyrkoläraren som gett oss den ”lilla vägen” till helighet, är en uttolkare av Jesu väg och kärlek som kan skola in oss i att alltid välja det som är gott. Biskop Robert Barron, känd från katolsk television, menar att lilla Thérèse har en enastående Guds gåva att i varje givet ögonblick vilja det som är gott för en annan människa.

Det är kan man kanske säga ”hennes geni”!

Vi kan alltså i Jesu efterföljd se tillfällen, inte som på förhand förlorade tillfällen utan som möjligheter. Vi kommer att se det i vårt förhållande till allt som kommer att ske med coronaviruset. Gud kommer alltid att hjälpa oss att verkligen se dem och upptäcka dem eftersom Han själv vill att vi ska bli heliga, heliga som Han. Vi är Hans avbilder. Vi kan lära oss vad godhet är, vi kan lära oss vad kärleken begär av oss.

Att den är både realistisk och expanderande framgår av Jesu svar på Petrus fråga i evangeliet i dag hur många gånger han ska förlåta sin medbroder som gjort orätt mot honom. Jesus svarar: ”Jag säger dig, inte sju gånger utan sjuttiosju gånger”.

                                                                                           diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.