Predikan Pingstdagen 2021

Predikan Pingstdagen 2021

PINGSTDAGEN 2021

Apg 2:1–11; Ps 104:1ab, 24ac, 29b–31, 34 (R. jfr 30); Gal 5:16–25; Joh 15:26–27; 16:12–15

På långt håll syntes en enorm blixt av eld och ett väldigt dån hördes. Ett gigantiskt förödande moln lyftes, i form av en stor svamp, och steg upp mot himlen. Två atombomber fälldes över städerna Hiroshima och Nagasaki i Japan den 6e och den 9 augusti 1945. Vad har denna historia med Pingst att göra?

En eld och ett dån. Två yttre tecken på en väldig kraft. Den första kraften – död, förintelse. Det andra – livet. Livet från den Helige Ande som styrker och förenar, som skapar och förnyar. ”När pingstdagen kom var de alla församlade.” Apostlarna med Guds Moder Maria bad tillsammans. ”Tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem.” ”Ett dån som av en stormvind” hördes. 

Pingstdagen var en viktig judisk högtid. Dels var det en sedan länge etablerad judisk skördehögtid, och dessutom firade man också mottagandet av Torahn. Jerusalem var fylld av pilgrimer från många länder. Apostlagärningarna genom Lukas, nämnde ”fromma judar från alla länder under himlen.” ”När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas.” ”Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.” – sade alla judar som var vittnen till den Helige Andes verkan. Händelsen är omvänd i förhållande till tragedin vid Babels torn. Då splittrades folken, eftersom de ville förhärliga sig själva. Nu enas folken eftersom ”Guds stora gärningar” förkunnas.

Apostlarna och Guds Moder ”fylldes av Helig Ande”. De som var samlade och bad i Jesus namn fick förmågan att förkunna det glada budskapet, evangeliet, för de andra. De blev hjälpta av Guds nåd. Anden ingav dem de rätta orden, och de kunde till och med tala de andras språk. Denna gåva gjorde, att de inte talade om vad som  helst, utan de talade ”om Guds stora gärningar”. Trots att vi alla är Guds barn skiljer vi oss från varandra. Hur ofta drabbas vi inte av missförstånd? Vi talar olika språk inte bara i hela världen utan även i vårt land, i vårt katolska stift och vår katolska församling. Det finns också andra skillnader som står i vägen för att vara ett. Som står i vägen för vår Enhet.

Därför sändes den helige Ande över Kyrkan av Jesus, från Gud Fadern. Guds Ande hjälper oss att behålla enheten och att återskapa den om den förlorats. Så… vad är då splittringens källa? Om vi lyssnade noga så hörde vi om detta i den andra läsningen: ”Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid…” ”Vad köttet ger är: otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag.” Dessa nämnda synder liknar faktiskt en massa orent grus i ruinerna av en bombad stad i ruiner. Synd är en förödande kraft. Den verkar som en eld av bomber. En bombkrevad. Synden skadar, ruinerar. Men Gud kommer till vår hjälp med en helt annan slags eld. Gud sänder en helig eld. Och den elden förbränner syndens grus och allt skräp i den ruinerade själen. Samtidigt återuppbygger den och förnyar livet. Vi hörde ju i Psaltarpsalmen: ”Du sänder din ande, då skapas liv.” 

Till skillnad till många i Nagasaki lyckades en japansk katolsk läkare Takashi Nagai att överleva den fruktansvärda atombombskatastrofen. Han beskrev sina upplevelser i boken ”En sång för Nagasaki.” Takashi Nagai var en vetenskapsman som specialiserat sig på radiologi, alltså röntgen. När han observerade naturen efter bomben märkte han något hoppfullt. Han såg den utbrända jorden återhämta sig till livet. Några små myror överlevde under jordens yta, och blev flera och flera. Liljor sköt upp. De gav blommor – inte det första året, men nästa år visade det sig att livet vinner över förintelsen. Genom allt och trots allt är Livet starkare än döden. Gud ger oss alltid en chans när vi drabbas av synd och av någon som helst livskatastrof. Vi skall tacka Gud för att Han alltid ger oss en ny chans, en ny möjlighet när vår själ drabbas av syndens eld. Just om detta berättar dagens vackra Psaltarpsalm: 

”Lova Herren, min själ! Mäktig är du, Herre, min Gud. 

Otaliga är dina verk, o Herre! Jorden är full av vad du skapat.

Du tar ifrån dem deras ande, och de dör och blir åter till mull.

Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny.”

Så… Hur skall vi leva tryggt och undvika syndens fall och katastrofer? Låt oss lyssna på den helige Paulus igen: ”Låt er ande leda er… ”Låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär.” ”De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg.” Vi skall göra oss starkare genom att ta emot den Helige Andens nåd. Aposteln Paulus nämner den Helige Andens frukter som vi skall smaka på och bli starkare av: ”kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning”.

Ja, med Guds hjälp, kan frukt komma och blomma upp även efter så förödande katastrofer som i Nagasaki. Och katastrofer drabbade och drabbar alla världens städer, även Jönköping. Då som nu. På sjuttonhundratalet bröt böldpesten, digerdöden, ut och mer än 800 invånare (av totalt cirka 2300) dog, och samtidigt inträffade stadens värsta brand. Ja, hela vår stad brann ner! Den rika och växande staden Jönköping brann ner. Utvecklingen bromsades och staden ser idag, nu, väldigt annorlunda ut mot då . 

Katastrofer betyder dock inte enbart pest och brand, inte atombomber eller Covid 19 heller. Var och en av oss hotas vi av katastrofer. Skall vi då leva i oro? Nej, vi får frid och hopp i evangeliet, i det glada budskapet. ”Låt er ande leda er…” Ledas av vem och vart? Låt oss lyssna och lita på Jesus. Han klargör: ”sanningens Ande” ”Han skall vägleda er” med hela sanningen.” ”Men när han kommer, sanningens Ande, skall Han vägleda er med hela sanningen. Sanningen är den trygga vägen. För Jesus är vägen, sanningen och livet.

Idag sjungs i liturgin den så kallade Pingstsekvensen. Vem har skrivit texten? Det var påven Innocentius III på medeltiden, i början av 1200-talet. En enastående påve som fick styra Kyrkans skepp – under en mycket svår tid med farliga invasioner och krig, villoläror och sjukdomar. Det var även denne påve som sanktionerade Helige Franciskus av Assisis orden som ju grundades då. Han litade på Guds försyn. Han lät sig styras av den Helige Ande. Han har skrivit den viktiga bönetexten Veni Sancte Spiritus, den sk Pingstsekvensen som idag inledde evangeliets text. Genom denna hymn ber vi om Den helige Andes bistånd. Den påminner oss om andeutgjutelsen den första pingsten och om Andens gåvor. Orden hjälper oss att be Gud om hjälp så att vi kan leva trygga och glada, och så bära frukt till varandras nytta och till Guds ära:

”Tvätta rent det fläckade, vät med dagg det torkade, läk vår oros djupa sår.

Väck till liv det domnade, värm ur död det stelnade, samla dem som vilse går.

Kom med enhet, kom med frid, gör vår tid till hoppets tid, andas i vår längtans bön.

Amen. Halleluja!”

pater Rafał Zarzycki