Predikan 3 söndagen ”under året” 2019

Predikan 3 söndagen ”under året” 2019

Neh 8:2-4a,5-6,8-10 1 Kor 12:12-14,27 Luk 1:1-4;4:14-21

Lyssna uppmärksamt och be om Anden

I dagens läsningar berättas om två predikningar. Den första hölls av prästen Esra ungefär 450 år före Jesu predikan, som vi hörde om nyss i evangeliet. Esra hade återkommit från fången­ska­pen i Babylon och deltog i återuppbyggandet av Jerusalem. Predikstolen var en hög trä­ställning i det fria. Där läste han ur Mose lagbok. När han öppna­de bokrullen stod fol­ket upp, som vi gjorde nyss när vi lyssnade till evangeliet. Folket ropade ’Amen, Amen’. Som när försam­lingen nyss svarade ’Lovad vare du, Kristus’.

Orden som Esra läste måste ha träffat dem i hjärtat. När de hörde vad som stod i Guds lag föll de ner med ansiktena mot mar­ken och tillbad. De förstod att de hade brutit förbun­det med den Gud som älskade dem, som hade befriat dem och gjort dem till sitt eget folk. Under den långa fången­ska­pen hade de förlo­rat nästan allt hopp, men nu upprättas för­bun­­det på nytt och Esra skickar hem folket med uppma­ningen inte vara bedrövade. ”Gå hem och äta er bästa mat och dricka ert sötaste vin. Var inte bedrövade. Den glädje Her­ren ger är er styrka.”

Omkring 500 år senare predikar Jesus fösta gången sin hemstad Nasarets synagoga. Han står upp, får en bokrulle och läser ur profeten Jesaja. Stycket handlar om den tjänare över vil­ken Herrens Ande skulle komma, med glädje till de fattiga, syn för de blinda och be­frielse för de fångna och betryckta. Så rullar Jesus ihop boken och sätter sig ner. Allas blic­kar är riktade mot honom. Hans predikan slutade inte lyckligt, men dagens av­snitt säger det väsentliga i hans predikan: ”Idag har detta skriftord gått i uppfyllelse för er som hör mig”.

Hur går en predikan i uppfyllelse? Också folket i Nasaret lyssnade uppmärksamt, liksom folket tidigare hade lyssnat till Esra, men det räcker tydligen inte. Deras öron var inte öpp­na. Det slutade med att de drev bort honom. Även om det inte slutar så illa kan många kän­­na igen sig när de hör eller läser. Allt låter som döda ord och bokstäver. Nå­got behövs som slår hål på döv­heten och bryter ner motstån­det. Människan behöver en hjälpare.

Det är den helige Ande som Gud har utgjutit för att Guds ord skall nå in i hjärtat och bä­ra frukt. Evan­gelisten Lukas, vars evangelium vi skall följa under de grö­na söndagarna det­ta år, påmin­ner stän­digt om Andens avgörande roll. Det är Lukas som berättar hur An­den kom över jungfru Maria. Det är Anden som up­p­en­barar för Symeon vem pojken är i hans armar. Det är ”med Andens kraft inom sig som Jesus åter­vände till Galileen”. Det är Anden som för Jesu verk vidare. Lukas berättar om det i sin andra skrift, Apostlagärning­arna, hur Anden fullbordar Sonens verk.

Anden är vår ’Hjälpare’ för att de ord som Jesus en gång ta­lade skall bli det ”idag” som vi hörde i hans predikan. Genom Anden krymper och försvinner avståndet mellan Je­su ord och dem som lyssnar till det idag. Genom Anden kan människan höra hans ord lika tyd­ligt ’idag’ som folket i Jerusalem på Esras tid och i Nasaret 500 år senare. Det är Anden som skiljer predi­kan från ett föredrag, även om det skulle handla om vad Jesus kan ha menat och sagt rent historiskt.

Ordet ”i­dag” mö­ter i en rad liturgiska texter. Det är liturgins nyckelord, ty i kyr­kans liturgi lyss­nar vi inte till ord från det förflutna. I liturgin blir det förgångna närvarande. Åminnelse blir presens. Det är Anden som förvandlar ceremonier till helig liturgi, till liturgins ”idag”.

Det är med Andens hjälp som församlingen hör att det är Herren som talar till sitt folk idag. En­dast Anden kan göra oss förvissade om att Herren inte har övergett sitt folk, trots alla dess synder. Det bästa botemedlet mot dåliga predikanter är att be om Andens hjälp att lyssna till Guds ord. När folket i Jerusalem grät över vad de hörde, var det Anden som bröt igenom för att förnya för­bundet och ingjuta mod i Guds betryckta folk. Det finns kraft i Guds ord, ty det är Guds ord, som är Ande och liv. Det ljuder fortfarande, ty det är ett evigt ord.

Profetens ord riktade sig till de fattiga, de betryckta och de blinda. De ödmjuka ibland dem hör vad rösten förkunnar. Och gläder sig. Den som anat att ”egenviljan” för in i ett fängel­se anar sin befrielse. De blinda spär­rar upp ögonen - de som för­stått att de inte själva ser klart och därför behöver ljus och ö­gonsalva. Guds ord upplyser som inget annat ljus. Det gäller också när vi läser för oss själva. Den Herre vi läser om blir närvarande ”i era öron”, som det bokstavligen betyder. Läs gärna högt, om det inte stör någon annan! Inget missmod och inget mörker kan be­stå i läng­den när det möter Guds ord. ”Natten skall bli lysande som dagen”, sjunger kyrkan vid påskljuset. Guds folk fortsätter att lyssna sig fram.

Kyrkans liturgi är inte bara en ordets gudstjänst. Liturgin vid altaret sker också i pre­sens. Prästen berättar inte vad Jesus sade när måltiden instiftades. Han säger inte ´detta var Kristi kropp´, ännu mindre ´detta bröd sym­boliserar hans kropp´. Som re­pre­sentant för Kristus tar prästen hans ord i sin mun: ”detta är min kropp, detta är mitt blod”. Förbun­det förnyas och församlingen be­kräf­tar offrets närvaro ”idag”: ”din död förkunnar vi, Her­re, och din uppståndelse bekänner vi, till dess du åter­kommer i härlighet”. Detta ”idag” är litur­gins hemlighet. Redan Esra uttryckte det: ”Denna dag är helgad åt Herren, er Gud. Sörj inte och gråt inte. Var inte bedrövade, ty fröjd i Herren är er starkhet”.

Det upphör inte när mässan är slut. Det fortsätter in i varje situation och i varje ögon­blick. Den som förstått det­ta sörjer över de gånger han varit frånvarande eller förblindats av annat. Men redan sor­gen är ett steg i riktning mot saligheten.

Tron säger att Herren söker oss ständigt. Herren är här för att han vill oss väl. Hans kär­lek är ett stän­digt ”idag”, som vill förvandla alla våra dagar till Guds ”idag”. Och där­med fö­regripa evigheten.

Låt oss lyssna uppmärksamt och be om Anden.

Amen.

                                                                                                                           pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar