Predikan 3 söndagen i Fastan 2019

Predikan 3 söndagen i Fastan 2019

2 Mos 3:1-8a, 13-15 Ps 103:1-4,6-8,11 1 Kor 10:1-6,10-12 Luk 13:1-9

Den brinnande busken - den brinnande människan

I första läsningen hörde vi om en buske i öknen som brinner, utan att brinna upp. Det låter sagolikt, men sker i män­­niskans historia och geografi, för tre tusen år sedan vid berget Ho­reb/Sinai. En avgör­ande upptakt till hela den judisk-kristna historien. Här sker något nytt i historien och i religionernas värld. En buske som brin­ner, utan att brin­na upp. Mose går när­ma­re. Han vill betrak­ta den under­bara synen. Då ropar Gud ur busken. Han varnas för att komma närmare: ”Dra dina skor av dina fötter. Ty plat­sen där du står är helig mark.”

Det är Gud som griper in för att rädda sitt folk, som suckar och lider under främ­mande makter i Egypten. Israels barn hade förlorat sin frihet och blivit slavar. Gud har hört deras klagorop, han vet vad de får lida. En plan tar gestalt. Han har utsett Mo­se som sitt red­skap. Nu är Mose på flykt och vaktar får i när­heten av Si­nai berg. Då ser han detta märkliga. En eldslåga slår upp ur en buske. Mose ser att busken brin­ner, än­då brinner den inte upp. Något gu­dom­ligt ly­ser fram i nå­got jordiskt. Den brinnande busken rymmer hela den bibliska tron.

Långt senare är det vad apostlarna ser hos Jesus från Nasa­ret. I denna männi­ska ser de ett brinnande, gudomligt ljus. Ändå försvinner inte hans mänskliga egen­ska­per. Långsamt öppnas deras ögon och öron. I hans närhet står de på helig mark. De hör honom sä­ga: ”Jag är vä­gen, sanningen och livet.” De påminns om vad Mose fick hö­ra, när han frågade efter Guds namn. ”Gud sade till Mo­se: ’Jag är den jag är’”. Hans namn lyder: ”Jag är”. På hebreiska är det fyra bokstä­ver. Det heliga Gudsnam­net uttalades aldrig, utan omskrevs med ordet Herren. Endast en gång om året vis­ka­­de över­steprästen Gudsnamnet i templets allraheligaste. En kyrkofader (Hilarius av Poitiers) kallar det en ”perfekt definition, eftersom den i begripliga ordalag ger ut­tryck för den ofatt­bara gudskun­ska­pen”. Den sanne Guden, som är av evighet och som står över allt ska­pat, har inte stannat i gudomlig upphöjdhet. Han stiger ner för att be­fria sitt folk.

Genom sin tjänare Mose befriar Gud sitt folk ur slaveriet i Egypten. De går ge­nom Röda havet, där fienderna förgörs och folket leds genom öknen mot det utlo­v­ade lan­det. Vid Sinai ingår han ett förbund med sitt folk. Allt är förebilder till Kristus, som är den nye Mose. Genom sin död och uppståndelse befriar han den vanmäk­tiga männi­skan ur slaveriet under de främmande makterna, synden, döden och djävulen. Han ingår för­bund med henne genom sin heliga kyrka och leder oss mot det utlovade lan­det, Guds rike.

Men det började i en brinnande buske. En tydlig förebild till Guds brinnande när­varo i Marias son. Vi skall fira hans bebådelse i morgon. Han har kommit för att tän­da en eld på jorden. En eld som brinner utan att förtära det sant mänskliga. U­tan tron på Kristi gudomliga väsen och makt för­minskas kristendomen till ett mänskligt projekt bland andra, en religion bland and­ra. På tabernaklet i Den Helige Bene­dictus Kloster ser man konturerna av en brinn­ande buske och texten EGO SUM, det bety­der: 'jag är'. Jesus har kommit för att tän­da en eld på jorden. Han är denna eld. El­den brinner i hans heliga Kyrka och kan aldrig utsläckas, inte ens av de största svek. Genom dop och konfirma­tion tar eldslå­gan sin boning i män­ni­skans innersta. Det är den eldslå­gan som om­vän­delsen blå­ser liv i.

Lågan slocknar när den döpte begår en allvarlig synd. Det nya livet dör. Därför kal­­las det ”dödssynd”. Men också mindre allvarliga synder och allmän tröghet, gör att elden för en tynande tillvaro. Lärjungen glider in i ett grådis. Ofta märks det på att om­­dö­met vack­lar. Människan påverkas alltmer av trender i tiden och får svårare att be­dö­ma hän­­del­serna runt om­kring hen­ne. Som i evangeliet, när människorna tror att de som drabbas av olyckor och över­grepp skulle vara större syndare än andra. För­visso kan olyckor vara självförvållade, men därav följer inte att andra människor kan bedöma när så är fallet. Då har man gjort ett sys­tem av det hela. Jesus drar en an­nan slut­sats. Olyc­kor är varningstec­ken för de andra. ”Om ni inte omvänder er skall ni alla minsta livet, precis som de.” Apos­teln säger: ”Den som tror sig stå stadigt, skall se till att han inte faller.”

I samma ärende berättar Jesus liknelsen om fikonträdet, som planterats i en vin­gård. Det bär ingen frukt. Vingårdens ägare vill hugga bort det. ”Varför skall det ta upp mark till ingen nytta?” Men trädgårdsmästaren vädjar och ber för sitt fikonträd. Han talar om det med kärlekens omsorg, som vore det en person: ”Her­re, låt det stå kvar ett år till, så skall jag gräva och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte, kan du hugga bort det.” Det är en tydlig bild för Kristus, vår him­melske överste­präst och förebedjare, som väd­jar för oss inför Fa­dern. Och hans moder, kyrkan, handlar i samklang med sin Her­re. Hon ger oss denna fastetid för att blåsa liv i den tynande elden.

Gräva – för att se tydligare i samvetets mörka vrår och kunna avlägga en upprik­tig och fruktbäran­de påskbikt, för att befrias från det gnagande dåliga samvetet. Re­gel­bunden bikt är också en hjälp för att upptäcka de un­der­liggande orsakerna till att den troen­de inte bär frukt. Trädgårds­mäs­taren är en bild för Kristus. Egent­­ligen är det hans An­de som utför grävarbe­tet. Det är han som uppenbarar vad synd är. Bed om Andens hjälp för att se klart. Det är Kristus som avlöser och befriar. Men vi måste tillåta ho­nom att göra det.

Gödsla – det nya livet behöver näring. Genom läsning, bön och goda gärningar. ”Läs av nöje”, sä­ger den helige Hieronymus. Aposteln talar om att dricka ur en andlig klippa. Men det är en ovanlig klippa, ty den ”följde” folket på vandringen. Apos­teln ta­lar klartext: ”klippan var Kris­tus”. ”Lyssna, så får er själ le­va”, sä­ger profeten. Ock­så när vägen går genom prövningar. De andliga väg­­ledarna säger att motgångar bere­der väg för den bästa frukten. När själen ropar: ”Varför, Herre, står du långt borta och håller dig dold i tider av nöd?”, då är han som närmast.

Boten och bönen kan inte skiljas från kärlekens gärningar. Alla tre nämns i kol­lekt­bönen. Barmhärtigheten börjar hemma, i klostret och i familjen, mot de närmaste, mot den som vi har svå­rast med, som vi blundar för och helst undviker. Den fortsät­ter till dem som saknar det vi har i överflöd. Fasteoffret går till de hårt drab­bade i Sydsu­dan.

Omvändelse är att få sin syn tillbaka. Mose tänkte: ”Jag vill betrakta den un­der­ba­ra sy­nen.” Så började det när Gud befriade sitt folk. Så fortsätter det när vi vän­der oss bort från vårt själviska jag och älskar Herren över allt annat. Elden flam­mar upp på nytt. Hjär­tat vidgar sig och blir brinnande.

Amen.

                                                                                                                           pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar