Kortpredikan, S. Frans av Sales, biskop, kyrkolärare, 24 januari 2019

Kortpredikan, S. Frans av Sales, biskop, kyrkolärare, 24 januari 2019

Heb 7:25-8:6 Ps 40:7-10,17 Mark 3:7-12

Tron rymmer en oerhörd spännvidd.  

Vi har hört om den barmhärtige överste­prästen, som ”kän­ner med oss i våra svagheter”. Det betyder inte att känslan är sen­timental eller vekt eftergiven. Han är samtidigt ”helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare, upphöjd över himlarna”. Han är både barm­härtig och mäktig.

Också i evangeliet märker vi spännvidden. Han botar alla som ”trängde sig på honom för att få röra vid ho­nom”. De ”orena an­darna” ser och vittnar om att hans hemlighet. De ropar: ”Du är Guds son”.

Spännvidden är enorm, men det är samma person, Gud och män­niska. Det avgörande är det lilla ordet ”och”.

Helgonen förkroppsligar ofta detta ”och”, den­na enhet mellan gudomligt och mänskligt. Ett sådant helgon var Frans av Sales (d. 1622), ärkebis­kop i det reformerta Genève. Det refor­mer­ta uppfatta­des som konsekvent och radikalt, men blev lätt kallt och omänsk­ligt. 

Hans själavård var både sträng och mild, full av humor och sunt förnuft.

Hans bok Filotea trycktes på svenska första gången 1888 och lästes också av många icke-katoliker.[1]

Nåden gör oss inte mindre mänskliga, utan mera. Frans jämför nåden med hur bina suger honung ur blommorna utan att på minsta sätt skada eller förstöra dem. Han vänder sig inte främst till ordensfolk, utan till människor i olika stånd och uppgifter. Långt före Andra Vatikankonciliet säger han: ”I vilka förhållanden vi än lever både kan och bör vi sträva efter det fullkomliga livet”.

Nåden förstör inte utan fullkomnar naturen.

[1] Finns i nyöversättning, Filotea – En vägledning till andligt liv (Artos).

                                                                                          pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar