Kortpredikan 8 februari 2019

Kortpredikan 8 februari 2019

Heb 13:1-8 Ps 27:1,3,5,8-9b Mark 6:14-29

Hebreerbrevets avslutande kapitel räknar upp olika kristna dyg­der. När Benedictus räknar upp en lång rad av dem i sin regel kallar han dem ”de goda gärningarnas verktyg”.  

De troende uppmanas att hålla den inbördes kärleken levande. Att visa gästfrihet - gäster kan visa sig vara änglar. De uppma­nas att inte glömma dem som sitter i fängelse eller dem som misshand­las, ”som om det gällde er egen kropp”.

De uppmanas att hålla äktenskapet i ära och den äkta sängen ”obe­fläckad”. De varnas för girighet. De uppmanas att tänka på församlingens ledare och lärare.   

Maningarna påminner om trons verklighet. Mitt i uppräkningen påminns de troende om vad Gud har sagt: ”Jag skall aldrig över­ge dig, aldrig svika dig, och därför kan de tryggt säga: Her­ren är min hjälpare, jag skall aldrig frukta.”

Författaren påminner om trons verklighet, också när han för­manar. ”Jesus Kristus är den­samme i går, i dag och i evighet.”

Hebreerbrevet har undervisat om Jesu Kristi evigt gällande offer. De troende är infogade i hans uppståndna och levande kropp, källan till och kraften i det liv vi lever tillsammans. Också när vi behöver förmanas.

Vi påminns om det i varje eukaristi.

”Jesus Kristus är den­samme i går, i dag och i evighet.”

                                                                                          pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar