Kortpredikan 7 juli 2022

Kortpredikan 7 juli 2022

Hosea 11: 1-4, 8c-9; Ps 80: 2ac, 3b, 15-16; Matt 10: 7-15

Förhållandet mellan Gud och hans folk är en kärleks­his­toria. ”När Israel var ung, fick jag honom kär.”

Kärleken besvarades, ett kärlekens förbund ingicks.

Men tiden går, kärleken får konkurrenter och svalnar. ”Ju mer de har blivit kallade, dess mer har de dra­git sig undan. De fram­­­­­bär offer åt Baalerna.”

Det är också kyrkans och de troendes historia. Insikten blir plåg­sam. Hur kan det finnas så mycket tröghet, van­kel­mod och ren ovilja i kyrkans och det egna hjärtat?

Men hos Gud är kärleken evig. När han ser män­ni­skans bort­vänd­het berättar profeten om en slags vånda i Guds in­­re, be­skri­­ven med mänskliga ord och bilder. ”Mitt hjärta vän­der sig i mig, all min barmhärtighet vaknar.”

Guds väsen och vilja är kärlek. Han vill inte komma med vre­de. Det är människans tröghet och hårda hjärta som tvingar ho­nom till det, med ett slags inre mot­stånd i hans inner­sta.

”Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar.”

När en människa går förlorad är det hos henne som an­svaret ligger. Gud bekräftar det med sin dom.

Profeten låter Gud säga: ”Helig är jag bland er, och med vrede vill jag ej komma”.

Den heliga eukaristin i det eviga förbundets blod stärker den troendes kärlek.

”Jag sänkte mig ned till dem och gav dem föda.”

                                                                                                        pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar