Kortpredikan 7 december 2022, S. Ambrosius av Milano, biskop och kyrkolärare

Kortpredikan 7 december 2022, S. Ambrosius av Milano, biskop och kyrkolärare

Jes 40: 25-31; Ps 103: 1-4, 8, 10; Matt 11: 28-30

Den helige Ambrosius, biskop i Milano på 300-talet, var utbildad i konsten att tala. Som predikant och diktare ställde han sina gåvor i Kyrkans tjänst.

Ambrosius säger att predikan och undervisning skall framföras med ”be­­hag­li­ga ord”, så att det är ”ljuvligt för folket att hö­ra, så att det villigt följer” her­dens röst. Gud lockar med ett utflöde av sin egen skönhet.

En av hans lyssnare hette Augus­tinus, som senare vittnar om vil­ken roll Am­brosius predi­kan och gudstjäns­tens skönhet spelade för hans om­vän­delse.

Ambrosius måste själv ha lyssnat inte minst till profeten Jesaja, som med stor vältalighet under­visar om Guds väldiga storhet och kraft. ”Lyft upp era ögon mot höjden och se: vem har ska­pat allt detta?”

Profetens ord ingöt hopp i folket under den babyloniska fång­enskapen. Hopp om att Gud inte hade glömt sitt folk utan leder dem till ett rike, där ”evig gläd­je skall kröna deras hu­vuden, men sorg och suckan fly bort”.

Detta väldiga kun­de göra den enskilda och ”lilla” människan ointressant och försum­bar. Men det är tvärtom. Guds storhet och allmakt visar sig just i att ”in­te en en­da uteblir”. Ingen är fördold för Herren. Liksom han nämner alla stjärnor och planeter vid namn.

Profeten beskriver vägen tillbaka till hopp och förtröstan: ”De som väntar e­f­ter Herren hämtar ny kraft.” Denna ”väntan” kan motiveras redan av men­tala skäl. Stillhet föder styrka. Utan adventstidens ”väntan” är vi inte beredda när julen kommer.

Det är inget knep. Profeten bygger det på kunskap om Gud. Okun­nighet är ett hinder för att hålla ut i tron. Därför får tron inte bygga på känslan, utan på till­förlitlig kun­skap om Gud.

Jesus löfte om att hans ok är ”lätt” betyder att vi också lär av honom, på kun­skap om vem han är.

Ambrosius var inte bara vältalare, utan också en försvarare av den sanna tron. Han blev en av de första som kallades ”kyrkolärare”.

Att ”vänta” på honom är att låta hans ”kraft” fylla den egna svagheten. ”De som väntar efter Herren hämtar ny kraft.”

                                                                                                       pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar