Kortpredikan 6 juni 2019, Nationaldagen, S. Norbert av Xanten

Kortpredikan 6 juni 2019, Nationaldagen, S. Norbert av Xanten

Apg 22:30; 23:6-11; Ps 16:1-2a,5,7-11; Joh 17:20-26

Det finns skäl att tacka för vårt land, vårt språk och vår historia, för na­tur och kultur, för fred och frihet. Inte minst Skåne har i gångna tider hemsökts av ödesdigra krig. Låt oss be för vårt land!

Till vår historia här i Skåne hör premonstratenserna, vars grundare Nor­bert av Xanten (d. 1134) vi firar idag. Redan 1155 byggde hans bröder klostret i Tu­ma­thorp utanför nu­var­ande Simrishamn och ver­kade där nästan 400 år.

De levde klos­ter­liv, men var samtidigt verksamma i trak­ten runt om­kring klost­ret. De kan inte ha varit okända ens i trak­terna kring Maria­vall. Vi, sentida klos­terfolk på Öster­­len, går i deras fotspår.[1]

De hade samma hopp som Paulus vittnade om inför stora rådet: ”hop­pet om de dödas uppståndelse”. Det hoppet måste ha tänt ett ljus i de människors sinnen som levde på Österlen i en mörk och hotfull värld, i ständig kamp för brödfödan och mot hotande fiender. Man skymtade en ny gemenskap till vilken också de fattigaste och mest utsatta hade tillträde, den strålande jungfrun Maria och alla helgon, samlade i ljuset från hennes son, den sanne Konungen.

Vittnesbördet om uppståndelsen måste föras in i lärjungarna själva, in i deras hjärtan. Den kärlekens enhet som råder mellan Fa­dern och So­nen skall ta sin boning i dem. ”Liksom du, fader, är i mig och jag i dig, skall också de va­ra i oss.”

Enligt Jesu ord är det detta som gör att ”världen skall tro”. Världen be­höver helighet för att den skall förstå. Därför ber vi om den helige An­de.

Om Norbert sades det: ”Han bar världen in i avskildheten, för att offra den till Herren. Han bar avskildheten ut i världen, för att skyddas mot förvirring och splittring”.

 ”O du helige Ande, kom, uppfyll dina troendes hjärtan och tänd i oss din kärleks eld.”

                                                                        pater Ingmar Svanteson

 

[1] Mera om klostret i Tumathorp:       http://www.benedictuskloster.se/displayDocument.htm?id=6

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar