Kortpredikan 5 januari 2023

Kortpredikan 5 januari 2023

1 Joh 3: 11-21; Ps 100; Joh 1: 43-51

”Herre, jag älskar dig.”

Dessa sista hörbara ord av vår förre påve, Benedikt XVI, sammanfattar hela hans liv. Dessutom sam­manfattar de dagens mässtexter, den dag då han vigs till den sista vilan.

Ofta talade Benedikt om tron, inte bara som ett förnuftets bejakande, utan som ett möte med den Her­re som ser människan och älskar henne.

Dagens evangelium återger ett sådant möte. När Filippos berättar för Na­tanael vem han funnit är den­ne först skep­tisk: ”Kan det kom­ma något gott från Nasaret?” Förmodligen förknippa­des Nasaret med revo­lutionärt uppror. Men när Natana­el hör att Je­sus ha­de ”sett honom un­der fikonträ­det” kapitule­rar han.

Natanael erfar kär­leken i Jesu blick. Han kommer till tro genom sin Herres kär­lek. Påven Bene­dikt hän­visade ofta till ett ord ur det Johannesbrev som vi följt den­na vec­ka: ”Vi har lärt känna den kär­lek som Gud har till oss och tror på den.” (1 Joh 4:16)

Dagens avsnitt ur detta brev berättar om Kains brodermord. Benedikts före­trädare, Johannes Paulus II, beskrev vår egen tid som en ”dödens kultur”. De två samar­betade under decennier i kampen mot denna kultur.

Få, om ens någon, har som Benedikt sett och profetiskt beskrivit den­ tid vi le­ver i. Men den profetiska klarsynen var aldrig bara en kall ana­lys. Han var hela ti­den herden, som sökte de förlorade för att föra dem till den gode Herden.

Vägen ut ur ”dödens kultur” beskrivs redan i första kapitlet av Jo­han­nes evan­gelium. En budkavle går från den ene till den an­d­­re. ”Vi har funnit ho­nom. Följ med och se.” Benedikt ställde sina enorma gå­vor, sin klarsyn och sin ödmjuka dialog­beredskap både i missionens, ekumenikens och dialogens tjänst.

Den som blir älskad kallas att bli en som äls­kar. Benedikts första encyklika handla­de om kärleken. Den som blir sedd skall själv bli se­ende.

”Större ting skall du få se” – både vem som kallat ho­nom och att de om­kring honom är hans brö­der.

Därmed öppnar sig himlen. Människosonen visar sig vara en stege mel­­lan him­mel och jord. Änglar stiger upp och ner. Redan patriarken Ja­kob såg det i sin dröm.

Benedictus av Nursia, som Benedikt tagit namn av, lär oss hur vi närmar oss målet på denna stege – genom öd­mjuk­he­ten. ”Den som öd­mjukar sig skall bli upp­höjd.” Vår biskop Anders har vittnat om Be­nedikts försynta ödmjukhet.

Ingenting av värde sker utan kärlek, inte heller kan någon älska i egen kraft. Benedikt hade en särskild omsorg om den heliga eukaristin. I den vädjar Kyrkan till honom som tog emot Kains broder Abels of­fer. Kyrkan ber Guds helige ängel att bära fram Kristi rena, he­liga och fläckfria offer inför den gudom­liga härlighetens åsyn, så att vi kan fyllas med all himmelsk nåd och väl­signelse.[1]

Så att vi, närda av detta offer, kan älska våra bröder och en gång säga till honom som tagit oss i sin tjänst:

”Herre, jag älskar dig.”

                                                                                                              pater Ingmar Svanteson

[1] Första eukaristiska bönen.

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar