Kortpredikan 30 april 2022

Kortpredikan 30 april 2022

Apg 6: 1-7; Ps 33: 1-2, 4-5, 18-19; Joh 6: 16-21

”Med ens var de framme vid stranden.”

Evangelisten ger denna märkliga tids­angivelse när Jesus stigit upp i båten. Nyss har det varit hård blåst och höga vågor och lärjungarna blir rädda när Je­sus kommer gående på sjön. När de tog med honom i båten var de fram­me – ”med ens”.

Detaljen visar att Jesus är Herre över tiden. Hans är ”tiden och tidevarven”, Alfa och Omega, som vi på­min­­­des om när påsk­ljuset ristades.  

Den som är förenad med Jesus är redan framme. Tiden är full­bordad och lär­jungarna är ”med ens” vid målet. Evig­heten har stigit in i män­niskans tid och lärjungarna får del av den.

Detta blir tyvärr också en frestelse för ”svärmeanden” i männi­skan. Hon tror sig vara ”frälst” redan genom en första erfarenhet av Jesus.          

Den unga kyrkan hade den första pingstdagen ”plöts­ligt” fått del av den helige Anden. Ändå, när det gått lite tid, gnisslade det. De grekisktalande kristna, som upptagits i synagogan som pro­selyter, blev åsidosatta av de judekrist­na vid den dagliga matutdelningen. Apostlarna måste insätta diakoner för att stäv­­­­ja denna orätt­visa. Trots att alla hade tagit emot den heli­ge An­de.

Också den kristne förblir en tidsbunden varelse. Hon måste börja på nytt varje mor­gon. Livet liknar mera ett ma­raton­lopp än ett sprinterlopp.

Många tycks inte få lära sig detta. De tar anstöt när de upptäcker kyr­­­kans ”bak­gårdar””.

Benedictus vet om det och reglerar allt i klostret så att inte tröghet och orätt­vi­sor i onödan tar över. Förvalta­ren i klostret teck­­nas med drag som liknar dia­ko­nens.

Men det hindrar inte ”det plötsliga” att skymta fram. Benedictus be­rättar att den broder som håller ut på ödmjukhetens stege ”strax” når den fullkomliga kärle­ken.

Det är nåden som fullbor­dar sitt arbete i den öd­mjuke. Nåden finns där hela tiden, men mås­te upptäckas varje morgon och i varje ny situation, inte minst i prövningen.

Det är samme Ande kyrkan ber skall stiga ner över gå­vorna på altaret. Eller som i bikten befriar syndaren från hans börda. I sådana ögon­blick är vi ”med ens” framme.  

De erfarna vägledarna hänvisar till ständig vaksamhet och ständig bön.

Den som ödmjukar sig upptäcker att han ”med ens” är framme.

                                                                                                               pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar