Kortpredikan 3 juni 2023, SS Charles Lwanga och följeslagare, marty­rer

Kortpredikan 3 juni 2023, SS Charles Lwanga och följeslagare, marty­rer

Syr 12a -20a; Ps 19: 8-11; Mark 11: 27-33

Martyrerna i Uganda, Charles Lwan­ga och hans följesla­gare, brän­­des till döds år 1886 av deras unge höv­ding. De var hans pager, men kritiserade den ekonomiskt lönsamma slavhan­deln och väg­rade att lå­ta sig utnyttjas till otukt.

De liknar den unge Syrak, som ”ända från ungdomen följde vis­he­ten”. Han ”strävade lidelsefullt efter det goda, han käm­pade hårt för dess skull.”

Dessa afrikanska martyrer förenades med martyrerna från den tidiga kyr­kans tid, låt vara i norra Afrika, vilka pri­sades av Augus­tinus och Chry­sostomos. Den salige på­­ven Paulus VI förundra­des över detta när han helgonförkla­ra­de de ugandiska martyrer­na år 1964.

Martyrernas frimodiga vittnesbörd bar frukt, även om det kosta­de dem livet. Idag är det Afrikas kyrka, inte minst i Uganda, som ger mod åt ett trostrött Euro­pa.

Martyrernas styrka och vittnesbörd är en frukt av Jesu eget frimo­diga och listiga vittnesbörd inför översteprästerna och de skriftlär­da, när de frågar efter hans fullmakt.

Han frågar efter deras bekännelse till Johannes och hans dop. De fegar ut och tvingas att själva retire­ra. Hans motståndare får inget grepp om honom. Martyrerna har del i sin Herres frihet och fri­modighet.

Redan den unge Syrak visar vägen till visheten. Tack vara ren­he­ten fann han vis­heten och modet att vittna om den.

”Saliga de renhjärtade, de skall se Gud. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.”

                                                                                     pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar