Kortpredikan 3 juni 2020, SS Charles Lwanga och följeslagare, martyrer

Kortpredikan 3 juni 2020, SS Charles Lwanga och följeslagare, martyrer

2 Tim 1: 1-3, 6-12; Ps 123: 1-2; Mark 12: 18-27

Martyrerna i Uganda år 1886, Charles Lwan­ga och hans följesla­gare, brändes till döds av en ung hövding, sedan de vägrat att lå­ta sig utnyttjas till otukt. De var varken de för­sta eller de sista mar­­tyrerna i Afrika.

De förenades med martyrerna från den tidiga kyrkans tid, låt vara i norra Afrika, vilka pri­sades av Augustinus och Chry­sostomos. På­ven Paulus VI förundra­des över detta när han helgonförkla­ra­de de ugandiska martyrerna år 1964.

I vår tid utö­kas skaran afrikan­ska martyrer varje dag, inte minst i Centralaf­rika. Det är lätt att bortse från dessa martyrer. Deras bis­kopar vädjar om både humanitärt och andligt stöd för sina län­der, men tackar nej till den materialistiska ideologi som västerlan­det ”villkorar” sitt stöd med. Några kallar det en ny kolonialism.

Medan västerlandet kvävs av andlig död växer kyrkan i Afrika. Mar­tyrernas blod är kyrkans bästa utsäde.  

”Skäms inte för vittnesbördet om vår Herre”, säger aposteln Pau­lus. ”Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kär­lekens och självbesinningens.”

Aposteln uppmanar Timotheos att blåsa liv i den nådegåva han fick genom apostelns handpåläggning. Je­sus Kristus har ”ut­plå­nat döden och dra­­­git liv och oförgänglig­het fram i ljuset”.

Martyrerna vittnar om ett liv som sträcker sig över och förenar tidevarv och kontinenter. Det livet renar och helgar livet på jor­den, samtidigt som det föregriper det eviga livet.  

Martyrerna vittnar om att ”Gud inte är en gud för döda utan för levande”.

                                                                                                            pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar