Kortpredikan 3 februari 2020, S. Ansgar, biskop, Nordens apostel

Kortpredikan 3 februari 2020, S. Ansgar, biskop, Nordens apostel

Jes 42: 5-10; Ps 96: 1-6, 9-10; Matt 4: 13-17

Ansgar hade inte stor framgång i sitt missionsarbete. I Sverige,

”hed­­­­ning­ar­nas Galileen” som svenskarna kallas genom valet av dagens evangelium, skulle det dröja flera sekler innan de frö som Ansgar hade sått bar synlig frukt.

Ansgar var både apostel och munk - till det yttre apostel, till det in­re munk. Han blev Nordens apostel, men det betydde inte att han svek sin kal­lel­se som­ munk.

Han sökte ensamheten, han fick sin näring av Guds ord, inte minst psaltaren, han levde i botgöring och läng­tan efter före­ning­en med Gud, i inten­siv efterföljelse av Kristus.

Han underkastade sig resor, varav två till Sverige, blev biskop i Ham­burg och se­dan i Bremen när vikingarna hade bränt ner Hamburg, han betjä­nade själv de fattiga vid måltiderna och fri­köpte slavar.

Men detta var inte en avvikelse från det monastiska. Han sän­des ut av sin abbot och bejakade det i lydnad.

Han längtade efter martyriet, vilket han fått löfte om redan som ung. När han mot slutet av sitt liv tvivlade på detta löfte fick han höra en röst säga: ”Tro därför fullt och fast, och tvivla aldrig, ty Gud skall genom sin nåd göra två saker, förlåta dig dina syn­der, som du oroar dig över, och uppfylla allt som Han har lovat. När Ansgar hört dessa tröstande ord, tröstade han också sig själv”.

Rimbert, hans efterföljare på biskopsstolen, skrev hans biogra­fi. ”Ans­gar var nämligen martyr, därför att världen var korsfäst för honom och han för världen. Han var martyr, därför att han mitt bland djävulens fres­tel­ser, köttets lockelser, hedniska för­följare och kristna vedersakare alltid förblev oförskräckt, orubb­lig och oövervinnelig. Han var martyr (or­det betyder vittne), därför att han alltid var ett vitt­ne om Guds ord och Kris­ti namn”.

Apostel och munk. Den ena kallelsen försvagade inte den andra, Båda levdes till fullo och kunde därför samverka.

Har inte situationen på Ansgars tid allt större likheter med vår egen?

                                                                                                               pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar