Kortpredikan 29 september 2021, Mikael, Gabriel och Rafael, ärke­änglar

Kortpredikan 29 september 2021, Mikael, Gabriel och Rafael, ärke­änglar

Upp 12: 7-12a; Ps 138: 1-5; Joh 1: 47-51

”Ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.”

Människan är indragen i en kosmisk kamp. ”Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken… Han som förför hela världen.” Upphovet till alla strider på jorden.

Myter från en oupplyst tid? Men när det onda triumferar på ett sätt som trot­sar allt förnuft, hur ser då en ”förnuf­tig och realistisk” diagnos ut? Be­höver vi tron på änglarna för att förstå vad som händer i världen? Och för att våga se utan att förtvivla?

Vi ser människor utföra onda handlingar. Vi kan känna igen det – i de eg­na tankar­na.

De tidiga munkarna kämpade mot de onda tankarna, avund, upprörd­het, bedrövelse… De vitt­nar om äng­larnas stöd. Kampen övergick i ju­bel och till­bed­jan, äng­lar­nas slut­liga uppgift.

Att leva med änglarna är både att delta i kampen, erfara änglarnas hjälp och att före­gri­pa jub­let.

Jakobs dröm, där ”änglarna stiger upp och ner”, görs av Benedictus till mön­­s­ter för ödmjukheten. Men han antyder också segern när han be­skri­ver vad som händer i psaltarsången: ”In­för änglarna vill jag lov­sjunga dig”.

När det eukaristiska offret bärs fram, närvaron av Kristi kamp och se­ger, ber kyrkan: ”Låt det­ta offer genom din helige ängels hän­der bäras fram till ditt altare i höjden, inför din gudomliga härlig­hets åsyn, och låt oss alla, som har del i altaret och tar emot din Sons allra­heligaste kropp och blod, fyllas av all himmelsk nåd och välsignel­se.”(första euka­ristiska bönen)

Att ”ha del i altaret” är att ha del i kampen där den är som inten­sivast, men också att ”ta emot” gåvorna av Kristi eviga offer. Där­med blir vi del­aktiga i segern och kan instämma i änglarnas lov­sång och tillbedjan.

Tron ”ser” Jesu löfte förverkligat i varje eukaristi. Det fortsätter i det öd­mjuka och rena hjärtat.

”Ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.”

                                                                                                     pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar