Kortpredikan 27 oktober 2022

Kortpredikan 27 oktober 2022

Ef 6: 10-20; Ps 144: 1-2, 9-10; Luk 13: 31-35

”Häm­ta styr­ka hos Herren, av hans oerhörda kraft.”

Det är som om Paulus kände vår svaghet och frestelsen till uppgiven­het. Ock­så den vacklande viljan.

Jesus själv suckar: ”Hur ofta har jag inte velat samla er… men ni ville in­te”.

Därför säger hans apostel: ”Häm­ta styr­ka hos Herren, av hans oerhör­da kraft”. Det är dåraktigt att försöka strida utan vapen. Paulus erbjuder en komplett stridsrustning för en ro­mersk soldat.

”Sanningen som bälte” – umgås inte med lögner och halvsan­ningar. Håll dig till den sunda läran, hela den katolska tron. Utan ”san­ningens bälte” upplöses och fragmentise­ras livet.

”Trons sköld och rättfärdighetens pansar” – ”Glöm inte din värdighet!” säger Leo den store. Du är iklädd Kristi rättfärdig­het som skydd mot egna och and­ras do­mar. ”Herren frikänner, vem kan då fälla?”  

”Frälsningens hjälm” – du är lem i den kropp vars huvud är Kris­tus. Håll dig till honom och du är skyddad. Redan psalmis­ten utropar: ”Gå bort från mig ogär­ningsmän. Herren har tagit emot min bön”.

Till dessa försvarsvapen behövs anfallsvapen. Anfall är ofta bästa försvar.

”Andens svärd, som är Guds ord” – Med Guds ord driver vi ut de onda tankarna och tug­gar i oss de goda.

”Villigheten” att gå ut med budskapet.” Regeln talar om villighe­ten att lyda, utan knot, jäm­mer och klagan.

”Be i er ande varje stund.” Både i framgång och motgång.

Viljan får den hjälp den behöver. Bed om frimodighetens ande. Må Herren inte tvingas sä­ga: ”ni ville inte”.

Vi har gått i tjänst hos den sanne Konungen. Han inte bara lär mig ”kri­gets hant­­verk”. De vapen han utrustar mig med har del av hans egen kraft.

Och än mer. Det är han själv som kämpar i min kamp. När David kämpat sä­ger han: ”Du hörde min bön och min makt blev stor. Du rustade mig med styr­ka för striden. Du räddade mig.” (Psalt 18)

”Häm­ta styr­ka hos Herren, av hans oerhörda kraft.”

                                                                                                                pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar