Kortpredikan 26 november 2020

Kortpredikan 26 november 2020

Upp 18: 1-2,21-23; 19: 1-3,9a;  Ps 100; Luk 21: 20-28

Babylon och Jerusalem är städer i vår historia, men i dagens läs­ning­ar är de främst tecken på något mera än historia.  

Babylon är en känd stad i bibeln, inte minst som den stad till vil­ken fol­ket fördes bort i fångenskap på 500-talet f.Kr. Men staden förstördes och störtades av perserna hundra år senare.

I Up­penbarelseboken syftar Babylon på Rom, som staden var när bi­belns sista bok skrevs, kejsarstaden, plat­sen för moraliskt förfall och blodig för­föl­jelse av de kristna. ”Babylon” blir en sym­­­bol för ond­skans mys­terium, ”ett tillhåll för demoner, ett näste för alla ore­na an­dar”. 

Domen över ondskans välde är fälld. Det skall ”slungas i djupet och aldrig fin­nas mer”. Ondskan förintar och upphäver sig själv.

Mitt i denna slutliga uppgörelse skymtar en annan stad fram, det him­melska Jerusalem, där det hörs en lovsång över Guds rätt­färdiga do­mar: ”Frälsningen och härligheten och makten finns hos vår Gud”. En måltid skymtar fram, ”Lammets bröllopsmåltid”.

I evangeliet står Jesus inför det historiska Jerusalem och förebådar dess fall. Men det historiska pekar mot det större, både för Jerusalem och för Baby­lon.

Han talar om ”hedningarnas tid”, som är vår tid. Också den tiden skall drabbas av ”ångest och rådlöshet”, ”himlens makter skall skakas”. Men också den tiden skall en gång vara ”förbi”.

Den bereder för något stör­re. Nå­got som är viktigare än det som bara är historia, viktigare än både städer, pan­demier och klimathot.

Guds plan skall fullbordas. ”Människosonen skall komma med makt och stor härlighet”.

Inför detta säger Jesus sina lärjungar: ”Räta på er och lyft era hu­vuden, ty er befrielse närmar sig”.

Vi hör samma uppmaning i varje eukaristi: ”Upplyft era hjärtan”. Den följs av en inbjudan med orden hämtade från Uppenbarel­seboken: ”Saliga de som blivit kallade till Lammets måltid”.

Det historiska minns vi och lär av. Det utlovade hoppas vi på. Den sa­k­ramentala närvaron tror vi på och deltar i, för att hålla oss vakande i hop­­pet och växa i kärleken.

                                                                                                              pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar