Kortpredikan 25 november 2020, S. Niels Stensen, biskop (d.1686)

Kortpredikan 25 november 2020, S. Niels Stensen, biskop (d.1686)

Upp 15: 1-4; Ps 98: 1-3b,7-9; Luk 21: 12-19

”Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv.”

Niels Stensen är ett vittne om denna uthållighet, både ge­nom sin forskning och genom sitt liv. Född i Köpenhamn, med skånskt ur­sprung på fädernet, blev han anatom och forskare.

Med sinnet iakt­tog han, med förståndet för­stod han och med tron för­un­drades han över skapelsens skönhet. Under lång vistelse i Italien lärde han känna katolsk tro och praxis. En sak­ramentspro­cession på Kristi Lekamens dag blev av­gör­ande.

Han blev katolik, prästvigdes och blev senare hjälpbiskop i Münster med an­svar för katoliker i för­skingringen. Han dog utfattig, eftersom han hade gett bort si­na ägodelar till de fattiga.

Niels Stensen saligförklarades 1988 av Johannes Paulus II. År 2000 korades han till år­tusen­dets främste danske läkare.

Tålamod och uthållighet är oansenliga dygder – men avgörande. Ingen dygd har något värde om inte män­niskan håller ut i den. Ofta beskrivs de fullkomliga som just tålmodiga.

Tålamod behövs inte minst med dem som står närmast, där man minst väntar det. Jesus talar om förföljelse från ”föräldrar och syskon och släk­­­ting­ar och vän­ner”. Bene­dictus talar särskilt grundligt om det tåla­mod som krävs mellan bröderna i klostret.

Den tålmodige har ”kämpat sig fri från odjuret”. Vre­de och upp­rörd­het kan väcka vilda och ”djuriska” krafter.

Tålamodet ger inte bara frihet, det bereder för glädje och lov­sång. 

Johannes ser ett ”stort och märkligt tecken”. Två bilder belyser varand­ra. Dels bilden av Röda havet, där folket räd­dades och fien­den gick un­der. Dels golvet i den himmelska världen. Han kallar det ett ”glashav blan­dat med eld”. De som ”står på glashavet ” sjunger en sång: ”Du ensam är helig, alla folk skall komma och tillbe dig, din rättfärdighet har uppenbarats”.

De som lever i tålamod utövar inte bara en mänsklig dygd. Tå­lamodet är förnyat, förvandlat och nyskapat genom Kristus. De som står på det ”gol­vet” kan instämma i Mose och Lammets seger­sång.

Kyr­kan sjunger den sången i varje eukaristi.

                                                                                                              pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar