Kortpredikan 25 maj 2022, S. Beda Venerabilis, munk, präst och kyrkolärare

Kortpredikan 25 maj 2022, S. Beda Venerabilis, munk, präst och kyrkolärare

Apg 17: 15, 22-18:1; Ps 148: 1-2, 11-14; Joh 16: 12-15

Beda Venerabilis, den vördnadsvärde, kom redan som barn till kloster (Eng­land, 700-talet). Beda förblev i kloster hela sitt liv ”bed­­jande, läs­an­de, lärande, skriv­ande ”. Han förenade kunskap om bibeln och kyr­ko­fäderna med histo­riskt vet­ande. En syntes mellan tro och vetande.

Paulus möter den grekiska kulturens ”vetande” på areopagen i Athen, fyllt med alta­re och guda­bilder. Dit sökte sig den kulturella eliten.

Skickligt anknyter han till deras intresse för ”religiösa ting”. Till en bör­jan får han deras öra. Han citerar några av deras egna skal­der: ”I ho­nom är det vi lever, rör oss och är till.” De bejakar att Gud är större än att kunna rymmas i tem­pel byggda av män­niskohand.

Men Paulus fortsätter och säger att människan nu måste om­vän­­da sig. Alla skall en dag dömas genom en man som har upp­stått från de döda.

Det blir för ”kroppsligt” för den grekiska tanken och för närgånget för dem som bara är in­tresserade av att dis­kutera idéer och ”andlighet”. Några gör sig lusti­ga. Andra vill höra mera.

Kroppslig uppståndelse och ”en dag då Gud skall döma världen med rättfär­dighet”, är en anstöt för den hög­modiga män­ni­skan. Paulus läm­nar dem och tycks i fortsättningen inte vilja för­kunna annat än korset.

Det finns en gräns där fortsatt samtal fördunklar och förnekar tron att Gud har gripit in genom att bli något så kroppsligt som människa.

Det är tillvarons stora tragik, en djävulens triumf och i grunden något djupt omäns­k­ligt. Ty det som alla kun­de bejaka – ”I honom är det vi le­ver, rör oss och är till” – är vad Paulus själv förkunnar för dem som ”vill höra mera”.

Pau­lus är både profet och mystiker. Han förkunnar kors och omvän­del­se. Men det är just inkarnation och kors som öppnar för tron på den Gud som ”står över allting, verkar genom allt och finns i allt”. 

Den apostoliska tron fullbordar den insikt som Paulus mötte på are­opa­gen: ”I honom är det vi le­ver, rör oss och är till”.

Vi firar det i varje eukaristi. ”Genom honom och med honom och i ho­nom tillkommer dig… all ära och härlighet”.

Låt oss be om den Ande som låter förnuftet fullkomnas av nåden.

                                                                                                      pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar