Kortpredikan 24 januari 2020, S. Frans av Sales, biskop o kyrkolärare

Kortpredikan 24 januari 2020, S. Frans av Sales, biskop o kyrkolärare

1 Sam 24: 3-21; Ps 57: 2-4, 6, 11; Mark 3: 13-19

Jesus utvalde sina tolv apostlar, fröet till den apostoliska kyr­kan. Kyr­kan förblir apostolisk, bland annat ge­nom apost­lar­nas efterträdare, kyrkans biskopar. Varje katolik står i ge­menskap med en biskop.

David lär oss, genom sitt sätt att bemöta Saul, hur vi skall förhålla oss till dem. 

David förföljdes av Saul. Han hade kunnat ta hans liv och bli kung i egen kraft, men vet att han inte får förgripa sig på Herrens smorde.

Biskoparna, i gemenskap med Pet­ri efter­trädare, är kyrkans smorda her­dar. Ignatios av Antiokia (ca 110) säger: ”Där bisko­pen är där är kyrkan”.    

Vi har rätt att vänta oss mycket av dem. Till och med rätt att, med rent hjärta, ställa kritiska frågor till dem, som David gjorde, men ald­rig bryta gemenskapen med dem. Davids ödmjuka kärlek till Saul fick denne att brista i gråt och omvända sig.

Vi ber för vår biskop och vår påve i var­je mässa. Vi är skyl­di­­ga dem lydnad, tillgivenhet och kärlek.

Frans av Sales (d. 1622) var ärkebiskop i det reformerta Ge­nève un­der det spända århundradet efter refor­matio­nen. Han återförde ska­ror av människor till den ka­tolska tron.

Hans själavård var både sträng och mild, full av humor och sunt för­nuft. Hans bok Filotea trycktes på svenska 1888 och (smyg)lästes också av många icke-katoliker.[1]

Långt före det senaste konciliet sade han att alla troende, inte bara ordensfolk, är kallade till fullkomlighet. Nåden gör oss inte mind­re utan mera mänskliga. Nå­den och den sanna fromheten förstör inte livs­upp­giften. Den för­skönar den och gör den vack­rare.  

Själv var han älsklig och älskad. En påminnelse om Da­vid, som hade "vackra ögon och ett behagfullt utseen­de".

Han säger: ”Vi bör frukta Gud av kärlek och inte älska ho­nom av fruk­­­­tan”.

                                                                                                        pater Ingmar Svanteson

 

[1] Filotea gavs ut på Artos bokförlag 2010.

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar