Kortpredikan 23 april 2020

Kortpredikan 23 april 2020

Apg 5: 27-33; Ps 34: 2, 9, 17-20; Joh 3: 31-36

”Den som tror på Sonen har evigt liv.” Det är bud­ska­pet i Johan­nes­evangeliet. Inför Sonen avgörs människans öde, och det bör­jar redan här i tiden.

Därför kan evangelisten också låta Jesus säga: ”Den som vägrar att tro på Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över ho­nom”.

”Guds vrede” är inte något känslotillstånd hos Gud. Men hans rätt­fär­dighet kan inte blunda när människan handlar mot insedd san­ning, när hon mot bättre vetande förnekar Gud och hans gär­ningar. Framför allt förnekelsen av den Gud har sänt.

Apostlarna tillämpar det konkret när de av Stora rådet förbjuds att vitt­na om vad de har sett: ”Man måste lyda Gud mer än männi­skor”.

Normalt skulle apostlarna lyda översteprästerna. Men när dessa avvi­sar den Gud har sänt, har de själva förlorat sin auktoritet och apostlar­na måste prioritera lydnaden för Gud.

De förkunnar och vittnar: Gud har upphöjt den korsfäste och gjort ho­nom till ”hövding och frälsare för att Israel skall kunna omvän­da sig och få förlåtel­se för sina synder”. Den sanning de vittnar om vill förlåta och upprätta.

Samma tumregel, ”man måste lyda Gud mer än männi­skor”, gäl­ler i det egna samvetet. Ur de oordnade känslorna lyssnar män­ni­skan fram san­ningen, vägledd av Sanningens röst. Som vi hör­de igår. ”Den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli up­pen­bart att han gör vad Gud vill”.

Psalm 34 tillämpar det i vardagen: ”Her­ren vänder sitt ansikte mot dem som gör det onda”, men ”är nära dem som har ett för­krossat hjärta”. Att följa Sanningen är att gå ödmjukhetens väg.

Den högmodige ser inte. Han vill inte se.

Den ödmjuke smakar Herrens god­­het. – ”Den som tror på Sonen har evigt liv.”  

”Man måste lyda Gud mer än männi­skor.”

Tumregeln är oss given för att upprätta oss.

                                                                                                 pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar