Kortpredikan 20 mars 2020

Kortpredikan 20 mars 2020

Hos 14: 2-10; Ps 81: 6c-11b, 14, 17; Mark 12: 28b-34

Finns det ett gudomligt budskap i corona-krisen?

Det för alla begripliga är att följa de förnuftiga åtgärder som de sakkunniga anvisar. Biskopen upp manar de troende att följa ”myndighe­ternas rekommendationer och allmänna regler”.

Det utesluter inte att Gud har ett budskap i och genom det som sker. Inte minst för den som sätts i karantän.[1]   

Vi hör Guds budskap genom hans profet: ”Vänd om, o Israel, till Herren, din Gud.” Det är den genomgående maningen i faste­tiden.

Motsatsen är avguderi. Då litar människan endast på det hon själv har tänkt ut och tror sig ha kontroll över.

Profeten Hosea varnar Nordriket, Israel. Israel tog inte varningen på allvar och intogs av Assyrierna 721 f.Kr. De föredrog sina "händers verk", som de kallat "vår Gud". 

Gud vill inte att folket går under. Han vill hela och bota skadan. Gud vill "bevi­sa dem kärlek av hjärtat". Han vill att Israel åter skall ”blomstra som en lilja och grönska som ett vinträd”. 

Vad är den viktigaste åtgärden i en kris, förutom de förnuf­tiga åtgärderna?

Den skriftlärde frågar efter "det vik­tigaste budet". Jesus hör att han är upp­rik­tig. Je­sus svarar med det tvåfaldiga kärleksbudet:

"Hör, Israel, Herren vår Gud är den ende Herren, och du skall äls­ka Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft.” Sedan kommer detta: ”Du skall älska din nästa som dig själv".

Den skriftlärde instämmer i Jesu ord och Jesus säger till honom: "Du har inte långt till Guds rike".

Eftersom Gud är den ende Herren, måste människan älska ho­nom med hela sin varelse, med hjärta, förstånd och vilja. Det är tro i praktiken, att i handling lita på den som är värd att lita på.  

Det kan bara fullbordas med Guds egen hjälp, det som kallas nåd, det som är den helige Ande.

Därför är fastetiden tid för intensifierad bön, inte minst när tillgången till sak­ramenten begränsas. ”Ta med er bö­ne­ord, och vänd så åter till Herren.” - Då är människan inte långt från Guds rike.

                                                                                                        pater Ingmar Svanteson

[1] Ordet karantän har franskt ursprung och betyder ”en tid av fyrtio dagar”. Det motsvarar därmed vår fastetid på fyrtio dagar.

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar