Kortpredikan 20 augusti 2019, S. Bernhard av Clairvaux (död 1153), abbot och kyrkolärare

Kortpredikan 20 augusti 2019, S. Bernhard av Clairvaux (död 1153), abbot och kyrkolärare

Dom 6:11-24a; Ps 85:9,11-14; Matt 19:23-30

Gideons kallelse var dramatisk. När han ser det tecken som äng­eln ger honom, elden bränner upp det matoffer han burit fram, blir han för­skräckt. Men när han sedan bygger ett altare på plat­sen kallar han det: ”Herren är frid”.

När lärjungarna får höra om rikedomens risker blir de bestörta. Liksom de blivit när Jesus talade om äktenskapets oupplöslighet och om celi­ba­tet för himmelrikets skull. Men det är vägen till den fullbordade kärle­ken.

Den helige Bernhards förkunnelse och liv var en eld som glödde och brann. Få har talat som han om kärleken.

Hans umgänge med den heliga Skrift är hisnan­de, hans bilder och ut­tryck målande och drastis­ka. Inte minst när han talar om Jesu mänsk­liga liv och när han vittnar om sin kärlek till Maria.

Bernhards ord glöder och upplyser, men för­bränner inte. Hans ord är his­nande, men samtidigt disciplinerade och ordnade. Det ena skrift­stället belyser och fördjupar det andra.

Lika intensivt som Bernhard varnar för eviga straff, lika intensivt lockar han brö­derna att gå den fullkomliga kärle­kens väg. Målet är inte att männi­skan skall älska Gud som en slav, av fruktan för straff. Inte ens att älska för Guds gå­vors skull, utan att älska Gud för hans egen skull.

I sin kommentar till Höga Visan säger Bernhard:

”Kyssar må han ge mig, kyssar av sin mun!”, säger bruden… Rädsla präglar slavens attityd till herren, eleven är lyhörd för sin lärare, sonen har res­pekt för sin far. Men den som ber om en kyss, hon är en föräls­kad. Inga skönare namn kan finnas på de ljuva, ömsesidiga känslorna mel­lan Or­det och själen, än brud och brudgum.”

I kollektbönen på den helige Bernhards dag ber kyrkan: ”Håll oss, på hans förbön, brinnande i anden...”    

Därför läser vi Guds ord och därför firar vi den heliga eukaristin.

                                                                                                  pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar