Kortpredikan 2 juni 2020

Kortpredikan 2 juni 2020

2 Pet 3: 11b-15a,17-18; Ps 90: 2-4, 10, 14, 16; Mark 12: 13-17

Skall man alltid lyda överhet och myndigheter? Jesus fick frågan om man skulle betala skatt till kejsaren. Myntet hade en bild av kejsaren, vil­ken sågs som gudomlig. Att använda den uppfattades därför av många judar som avguderi.

”Ge kejsa­ren det som till­hör kejsaren.” Jesu svar har djupt påverkat his­to­rien, inte minst i Europa. Uttrycket ”kejsare” kan vidgas till att om­fatta allt det som an­kommer på människans eget förnuft och ansvar. Till ex­em­pel vetenskap och politik.

Kyrkan uppmanar oss att lyssna till vad forskare och virologer säger om till exempel corona-viruset. I sådana frå­gor ”vet” inte kyrkan mer än vad förnuftet vi­sar varje männi­ska.

Förutsatt att forskarna själva ser klart och att politikerna är upprik­ti­ga och strävar efter det som är bäst för män­niskan. Har så skett på våra äldreboenden?

När människan ”ger kejsaren vad kejsaren tillhör” använder hon sitt för­nuft och upptäcker en lag som hon inte har skrivit själv. Gud har lagt ner den lagen i hela till­va­ron. Kyrkan kräver av både vetenskapsmän och politiker att de inte själva tror sig vara ”gudar”.  

Människans ständiga dilemma pekar mot den andra delen av Jesu svar: ”Ge Gud vad Gud tillhör”. De tänkare, filosofer och politiker som väglett människan på rätta vägar har inte bara varit intelligenta och skickliga. De har varit moraliskt pålitliga, åtminstone på väg att bli he­liga.

Helighet är vad Petrus uppmanar till när han talar om den yttersta ti­dens katastrofer och om att lockas vilse av de ogudaktigas vill­farel­ser: ”Lev heligt och fromt på alla sätt. Väx till i nåd och kun­skap. Var på er vakt, så att ni inte dras med i villfa­relse och för­lorar fotfästet.”

Att ge Gud det som tillhör Gud är människans högsta kallelse. Det är vad vi gör i den heliga eukaristin, när vi bär fram oss själva och låter oss präglas av Guds tillbedjansvärda avbild, vår Herre Jesus Kristus.

Det är gudstjänst i Ande och sanning och ger en försmak av ”ny­a him­lar och en ny jord där rättfärdighet bor”.

Det ger också ökad klarsyn om vad vi skall ge kejsaren.

                                                                                          pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar