Kortpredikan 2 januari 2010, Basileios den store och Gregorios Nazianzos, biskopar och kyrkolärare

Kortpredikan 2 januari 2010, Basileios den store och Gregorios Nazianzos, biskopar och kyrkolärare

1 Joh 2: 22-28; Ps 98: 1-4; Joh 1: 19-28

Johannes samlar julens och människoblivandets budskap i en enda mening: ”Den som erkän­ner Sonen har också Fadern”. Medan ”den som förnekar Sonen inte heller har Fadern”.

Det kan låta som torra ord och teori. Men han fortsätter med att tala om en ”smörjelse” som finns ”i” den troende och som ”undervisar om allt”. Smörjelsen syftar på An­den.

Med detta som bakgrund förstår vi lättare varför Kyrkan kämpade så intensivt under 300-talet för att försvara tron på Sonens och An­dens gudom. Basileios och Gregorios var ledande.

Den tro som utmejslades finns redan hos Johannes, som i ett frö. "Den som er­kä­nner Sonen har också Fadern." Insikten ges ge­nom Anden, som liknas vid en inre smörjelse.

Arianismen, som förnekar Kris­ti Gudom, förminska­r inte bara in­kar­na­tio­nen. Den gör också Gud opersonlig. Men i Gud finns inget oper­son­ligt. Tron börjar inte med en tanke, men med ett barn som lär oss be till sin Fader, som han kallar ”Abba”. 

Basileios skrev den första traktaten om Andens gu­dom­liga väsen. Jo­hannes talar om Anden som en inre smör­jelse, som ändå inte är en vag känsla, utan ”talar sanning och inte lögn”.

Basileios och Gregorios levde i nära och ömsesidig vänskap, en av de största gåvorna i livet, som en själ i två kroppar.

Liksom det finns falsk lära, finns det också falsk vän­skap, som förför och bedrar, eftersom den binder vännerna vid varandra.

Sann vänskap, däremot, har ett gemensamt mål. Den strävar och eg­gar den andre att sträva efter det högsta goda. Vänner kan därför både trösta och förmana varandra.

Mänsklig vänskap kan mogna till andlig vänskap, och återspeglar då An­­den, som uppenbarar Sonen och leder till Fa­dern.

Vänskapens källa är Den Heliga Treenigheten, som kyrkan dric­ker ur i den heliga eukaristin, för att göra oss till Kristi och Guds vänner.

                                                                                                 pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar