Kortpredikan 19 juli 2022

Kortpredikan 19 juli 2022

Mik 7: 14-15, 18-20; Ps 85: 2-8; Matt 12: 46-50

Profeten Mika talar om en avskild boning i skogen, där Gud vak­ar över och vårdar sin hjord. Där skall de få se underbara ting, lik­som när fol­ket drog ut ur Egypten.

Han beskriver denna förundran – ”Vem är en sådan Gud som du? – du som förlåter kvar­levan av din arvedel dess missgärning, du skall kasta alla deras syn­der i havets djup.”

De får smaka samma trofasthet och outtömliga barmhärtighet som Gud en gång visade Ab­ra­ham och Jakob.

I evangeliet hör vi hur planen fullbordas och vidgas. Jesus säger: ”Den som gör min him­melske faders vilja är min bror och syster och mor.”

Förlåtelsens nåd fullbordas i dem som tar emot den och i förlåtel­sens kraft gör Guds vilja.  

De blir inte bara Jesu ”bröder” och ”systrar”, utan ock­så hans ”mor”. Vem gjorde Guds vilja mer än hans mor? Lärjungens ly­hörd­het och lydnad sam­verkar med den kyr­­ka som låter nya barn födas och växa till.

I veckans kollektbön ber vi: ”skänk oss allt mera av din Andes gå­vor, så att vi brinner av tro, hopp och kärlek och aldrig tröttas i din tjänst”.

I avskildheten och tystnaden växer förundran, förundran över Guds förlåtelse och nyskapande nåd.

”Vem är en sådan Gud som du?”

                                                                                                       pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar