Kortpredikan 18 maj 2022, S. Erik, Konung och Martyr, Sveriges Skyddspatron

Kortpredikan 18 maj 2022, S. Erik, Konung och Martyr, Sveriges Skyddspatron

Upp 21: 2, 22-27; Ps 101: 1-2a, 3-4, 6-7; Luk 22: 24-30

Kristi Himmels­färds dag år 1160. Enligt traditionen stannade kung Erik kvar i mäs­san tills den var slut, trots att han fått besked om att fienden när­ma­­­­de sig. Han fick inte tid att ordna sina trupper och stu­pade i striden.

Han stannade i mäs­san. Han visste att mässan gjorde Jesu lid­ande, offer och se­ger närvarande.

De tro­en­de förstod att hans död var ett martyrium, ett vittnesbörd om Kristi se­ger. Denna övertygelse kunde ingen politisk makt rå på. Hans reliker förblev i Uppsala dom­kyr­ka över re­for­mationen. De vördas än idag.

Jesus säger i evangeliet: ”Ni är de som har stan­nat kvar hos mig under mina pröv­ningar.” En märklig formulering. Jesu lär­jungar skulle ju snart lämna ho­nom en­sam i Getsema­ne. El­ler talar han om att de senare skall nå martyriet? Talar han om S. Erik och alla vår tids martyrer? Talar han om oss?

Maria och Johannes vid korset stan­nade kvar hos Jesus i hans yttersta pröv­ning. Det rymmer en hemlighet som otaliga ikoner håller fram för de troendes blickar. De höll ut, utan att förstå. De drogs in i Kristi eviga offer.

Kristus ”väd­jar han för oss” inför Fadern. Hans vädjan är evig, den gäl­ler över­allt och alla, i varje si­tua­tion. Den görs närvarande i varje euka­risti. Att hålla ut i prövningen är därför att ”stan­na kvar” hos ho­nom, för att själv få kraft, och för att stöd­ja and­ra, ännu svagare.

Aposteln Paulus vittnar om det nya som tillkommit, den avgör­ande skill­na­den: ”Ansatt men inte kringränd, rådvill men inte råd­­lös, för­följd men inte över­given, slagen till marken men inte förlorad”.

Att hålla ut ”för Jesu skull” gör skillnad. Jesus höll ut och överger inte den som prövas. Må inte vi vara den som går bort.

I den heliga eukaristin förenar vi våra pröv­ningar med Jesu li­dan­den och ser hur prövningarna förvandlas.

Må han om oss kunna säga: ”Ni är de som har stan­nat kvar hos mig un­­der mi­na pröv­ningar”.

Låt oss hålla ut i bön för Sveri­ge!

Helige Erik, bed för oss!

                                                                                                                       Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar