Kortpredikan 18 april 2023

Kortpredikan 18 april 2023

Apg 4: 32-37; Ps 93: 1-2, 5; Joh 3: 7b-15

”De var ett hjärta och en själ; de hade allt gemensamt.”

Så beskriver Lukas den första kristna församlingen, frukten av Kristi uppstån­delse och av den helige Ande.

Inte bara den en­skilde, utan också gemenskapen föds på nytt genom den he­lige Ande.

”Var inte förvånad”, säger Jesus till Nikodemos, och jämför An­den med vin­den som blåser vart den vill. Mänskliga ob­serva­tio­ner kan inte se varifrån den kom­­­mer eller vart den far.

Det man såg var att de troende ställde alla sina ägodelar och ta­langer till ge­menskapens disposition.

Vi vet hur sträng Benedictus är mot ”privategendom”. Inte ens en duktig hant­verkare får utveckla en privat och egen ”nisch”.

Andens verk känns igen på doften. Man märker vilken glädje det sprider när gåvorna ställs i ge­menskapens tjänst. Medan avun­den sprider dålig lukt. Den måste sättas på svältkost.

När avundsjuka och konkurrens dött svältdöden upptäcker man att de and­ras gåvor är allas egendom. Jag får glädja mig över den and­res gåvor. De är ju också mi­na, eftersom vi tillhör samma kropp.

Den avundsjuke blir allt fattigare. Den som ersätter egen­kärlek med kärlek till det gemensamma blir allt rikare.

I den heliga eukaristin förenar vi oss med Kristi överlåtelse och offer, som också är en gåva till alla och envar.

Vi upptäcker gemenskapens rikedom och smakar dess glädje, både i den kon­kreta gemenskap jag tillhör, och i den stora ge­menskapen över alla grän­ser och tider, ”de heligas ge­menskap”, communio sanctorum.

”De var ett hjärta och en själ; de hade allt gemensamt.”

                                                                                                  pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar