Kortpredikan 15 april 2023

Kortpredikan 15 april 2023

Apg 4: 13-21; Ps 118: 1, 14-21; Mark 16: 9-15

De äldste och skriftlärda kan inte förneka att ett märkligt tecken har skett genom apostlarna. De förvånas, men förbjuder dem att tala till någon ”i det nam­net”.

De ”enkla och olärda” apostlarna svarar den prästerliga och teo­logiska eliten: ”Tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än ho­nom”.

”Tänk efter själva”. Det finns något i varje människa som inser att san­ning och rätt inte får påverkas med yttre makt. Det förned­rar män­­ni­skan och skadar hela sam­hällsgemenska­pen. Något i män­ni­skan vet och förstår att hon bär på en inre värdighet, ett samve­te som inte får kränkas.

FN:s stadgar om de mänskliga rättigheterna har sin inspiration av den insikt som Petrus och Johannes formulerade.

Det utesluter inte att samhället måste utöva makt. Främst för att be­grän­sa och förhindra orätt och övervåld. Men makten är under­ordnad sanningen och rätten, det katolsk tradition kallar ”den na­turliga lagen”.

När de som har makten sätter sig över denna lag skadar den alla in­blandade och förlorar därmed sin egen auktoritet. Ett så­dant ”själv­ska­debeteende” föreslås nu när man talar om ”rätten” till abort och vill in­fö­ra den i Sveriges grundlag.

Det gäller också den enskilde i hans inre urskiljning mellan de eg­na tan­karna och det samvete som talar inom henne. Samvetet är något mera och högre än människan själv. Också i vårt inre gäl­ler att vi mås­te lyda Gud mer än människor.

Jesus kallar sig själv sanningen. Han säger också: ”Mig är given all makt i himlen och på jorden”. Men som människa avstod han från poli­tisk makt. I stället vädjade han till det samvete och den frihet som Gud har gett människan. ”Den som är av sanningen han hör min röst.” 

Sanningen skall ”förkunnas för hela skapel­sen”. På den yttersta dagen skall den som uppstått från de döda döma levande och döda.  

Då skall det klargöras vem som bejakade och följde sanningen och vem som avvisade den och följde den egna viljan.

                                                                                          pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar