Kortpredikan 11 mars 2020

Kortpredikan 11 mars 2020

Jer 18: 18-20; Ps 31: 5-6, 14-16; Matt 20: 17-28

Jeremia har bett och vädjat för sitt folk. Deras synder, avfall, avguderi och sociala orättvisor hotar att dra över sig Guds vrede. Det var också vad som skulle ske när Jerusalem intogs och förstördes av ba­byloni­er­na år 587 f.Kr.

Folket och deras ledare, inklusive präster och profeter, har hårda hjär­tan. De tror att allt är i sin ordning. De vill inte höra. "Vi behö­ver inte bry oss om vad han säger."

Men profetens ord irriterar. De vill få tyst på honom. De tänker ut en plan mot honom. Trots att han älskar och vill rädda bå­­de folket och staden.

Hela Jeremias profetiska insats tycks sluta i ne­derlag och misslyckan­de.

Profeten Jeremia är en plågsam och tydlig profetia om Jesus. Också Jesus talar om att templet skall gå under. Han vet vad som skall drab­ba honom. Han vet att de ”stämplar” för att ta hans liv.

Ändå låter han det ske. Han har inte kommit för att nå världslig fram­gång utan för att ge sitt liv till lösen för många, för att ge dem ett nytt liv.  

Hans apostlar skall föra det vidare, med beredskap att ge sina liv. 

De är ivriga men vet ännu inte vad det kommer att kosta. De sä­ger sig vara beredda att dricka samma lidandets bägare som sin Herre.

Jesus tar emot deras iver, trots de blandade och äregiriga moti­ven. Han avvisar dem inte nedlåtande: ’ni vet inte vet vad ni talar om’, trots att han vet att de alla först skall svika. ”Min bägare skall ni få dric­ka.” Det är märkligt, men hopp­fullt. 

Den första ivern och kärleken har blandade motiv, men dessa kan re­nas. Det behöver inte sluta i trög­het och anpassning till världen, trots att frestelsen är överhängande.

Fastetiden är oss given för att rena våra motiv och förnya den an­d­liga ivern och glädjen.

I varje mässa bär vi fram oss själva för att våra tankar skall för­vandlas och förnyas, så att vi kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt (Rom 12:2).

                                                                                                  pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar