Kortpredikan 10 januari 2023, S. Gregorios av Nyssa, biskop

Kortpredikan 10 januari 2023, S. Gregorios av Nyssa, biskop

Heb 2: 5-12; Ps 8: 2a, 5, 6-9; Mark 1: 21b-28

Gregorios av Nyssa (d. 405; broder till Basileios den store) var en av den tidi­ga kyrkans stora mystiker. Han ville hela tiden ta ett steg vidare. Ef­ter varje steg ville han ta ett nytt.

Den åttonde psaltarpsalmen förundras över att Gud ”tagit sig an” män­ni­skan. ”Du gjorde honom nästan till Gud”.

Hebreer­­bre­vet återger psalmen enligt den grekiska översätt­ning­en: ”En liten tid lät du honom vara ring­are än änglarna”. Psalmen blir än­nu ett bibliskt vitt­nesbörd om den Herre som brevets in­led­ning för­kunnar som Guds Son.

Psalmen kan fortsätta: ”Med härlig­het och ära krönte du honom, allt la­de du under hans fötter”.

Samtidigt påminns vi om att vi inte är där riktigt än. ”Ännu ser vi inte att allt har lagts under ho­nom”. Bre­vet talar om att han blev ”fullkomnad genom lidande”, men fort­sät­ter: ”Mitt i för­­sam­­lingen skall jag sjunga ditt lov.”[1]

Från början är det ett citat från Psalm 22, som Jesus ber från kor­set: ”Varför har du övergivit mig?” Psalmen kulminerar i lov­sång. Citatet blir en profetia om hans upp­ståndelse, men också om Kyrkans lovsång.

Hans lov­sång hörs ”mitt i församling­en/kyrkan”. Hans lov­sång blir Kyr­kans lov­sång, frukten av hans framburna offer och av lem­mar­nas del­ak­tighet i detta of­fer. Hans röst hörs i lemmarnas röst, som hela tiden kan ta ett steg vidare. 

När Jesus i evangeliet driver ut den orene an­den ur den besatte, läggs det on­da ”under hans fötter”, som profeten hade sjungit i psalmen.  

Samma befrielse sker när den troende avvisar onda tan­kar ur det egna hjärtat genom att ta sin Herres ord i sin mun: ”Tig! Far ut!”

Det eukaristiska offret är den gudomliga lov­sångens källa och kul­men. ”Var­je liturgisk handling är ett hand­lande av Kris­tus, präs­ten, och av hans kropp, som är kyrkan.”[2]

Kristus sjunger sin lovsång ”mitt i församlingen” när hon frambär hans offer och gör hans lovsång till sin. Kristi röst hörs i lem­marnas lov­sång och fort­sät­ter i deras liv.

”Mitt i församlingen skall jag sjunga ditt lov.”

                                                                                                   pater Ingmar Svanteson

[1] Bibel 2000 har följt den gammaltestamentliga översättningen, i tempelskaran,men den grekiska översättningen säger: i kyrkans mitt.

[2] Andra Vatikankonciliets Konstitution om den heliga liturgin, 7.

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar