Kortpredikan 1 februari 2020, S. Blasius, biskop och martyr

Kortpredikan 1 februari 2020, S. Blasius, biskop och martyr

2 Sam 12: 1-7a, 10-17; Ps 51: 12-17; Mark 4: 35-41

”Du är den mannen.”

Natans pedagogik är genomtänkt. Han berättar en histo­ria för Da­vid om en rik man som berövar en fattig man hans enda får. Därmed gill­rar han en fäl­la för David. Han känner David och lockar fram hans häftiga reak­tion: ”Dödens barn är den man som har gjort detta”. David går i fällan och bekräftar domen över sig själv.

Men det är mer än skicklig pedagogik. Det är Herrens Ande som av­slö­jar ho­nom. Endast Herrens pil träf­far absolut rätt. Utan den pilen väcks inte den nöd­­vändiga ångern.  

Ännu mera gäller det förlåtelsen. Att David blir förlåten direkt tycks oss som billig nåd. Men vi vet inte vad som händer mel­lan Gud och David. Det vi ser, att David fastar och ligger på marken, är uttrycken för hans ånger.

De motgångar och lidanden som David senare skall drabbas av ser bibeln som botgöring. Hela hans liv står under botgöringens tecken. David kun­de säga med den botfärdige rövaren på korset: ”Jag lider vad mina gärningar är värda”.

Mönstret har följt med in i Kyrkan, när hon ålägger syndarna botgör­ing och till och med ger möjlighet till avlatens lindring. Botgöringen fullgörs av dem som blivit avlösta och för­låtna. Botgöringen står under nådens förtecken. Bot­göra­rens tårar blandas redan med ofattbara glädjetårar.  

Förlåtelsen är inte självklar. Tvärtom! Den är lika ofattbar som när Je­sus tving­­ar vindarna och vågorna till lydnad. Lärjungarna grips av fruk­tan och frå­gar: ”Vem är han?”

Jesus frågar varför de är rädda och saknar tro. De, och vi, har fått detta tecken för att ge oss tron och stärka vår tro. Tron ges genom Anden, som när David in­såg sin skuld och är beredd att leva i ständig botgöring.

Det är samma mönster för den som går ödmjukhetens väg under Bene­dictus ledning. Det leder till ständig bön om förbarmande. Den botgöringen befriar från rädsla, stärker tron och le­der till kärlek.  

Benedictus vet vem det är som handlar. ”Detta skall Herren i sin nåd genom den helige Ande visa hos sin arbetare, som nu är renad från laster och syn­der”.   

Som botgörare firar vi den heliga eukaristin, i bön om den helige Ande.

                                                                                                       pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar