Predikan på Herrens Uppenbarelses högtid 2019

Predikan på Herrens Uppenbarelses högtid 2019

Jes 60:1-6; Ps 72: 1-13; Ef 3:2-3a, 5-6; Matt 2: 1-12

Kära bröder och systrar i den heliga jultiden,

Vi är alla förbundna med Jesus genom trons gåva. Tron får oss att utropa ”Jag vill se Gud”. Gud är vårt allt. Gud är vårt liv, Gud ger oss kärlekens Ande. I dag, på Herrens Uppenbarelses högtid, visar oss Paulus i brevet till folket i Efesos att vi inte är ensamma att leva med Gud och leva för Hans rike bland människor. ”Tack vare Jesus är hedningarna genom evangeliet arvingar som vi, tillhör samma kropp som vi och har del i löftet som vi” (Ef 3:6).

Kan de höra till samma kropp som vi om de är hedningar, alltså de som inte tror på Gud och litar på Gud? Säger inte Jesus att ”ingen kan se Gud om han inte är född på nytt i vatten och helige Ande” (jfr Joh 3:3)? Kan hedningarna, som inte känner dopet, ha del i löftet som vi, utan dopet, utan Livets bröd, utan Skriften och profeterna? Måste man inte hålla buden och leva efter Kristi lag för att höra till en och samma kropp?

Jag kan inte svara själv på det. Men Paulus är min lärare, och er, och han säger i anslutning till detta, ”att han fått en insikt i hemligheten med Kristus”, denna insikt, alltså sättet att förstå något, har lärt honom något han inte kände till tidigare: ”För människorna i tidigare släktled hade den hemligheten inte avslöjats så som den nu har uppenbarats i anden för hans heliga apostlar och profeter” (Ef 3:4).  

Vad människorna i tidigare generationer inte kände till, säger Paulus, var personen Jesus från Nasaret, förutsagd av profeterna och född av en ren jungfru. Men nu har det uppenbarats för alla, alltså blivit förståeligt för alla, vem Jesus är. Han var väntad av judarna, men inte bara av dem, utan också av människor i Midjan, Saba och Efa, som sett vissa tecken på himlen som talade om för dem att en konung hade fötts i Bethlehem. De som bodde i dessa områden på Arabiska halvön ner mot Egypten var mäktiga och rika folk. Jesajas säger ju mycket om vad som ska hända när Jesus föds: ”Kameler i mängd skall fylla ditt land, dromedarer från Saba och Midjan kommer lastade med guld och rökelse” (Jes 60:6). Dessa dyrbara ting använde man bara för högtider, kungar och drottningar, som hyllningar, som ärebetygelser.

Folket i Israel visste var dessa riken låg, Saba och Midjan. Man kände väl till Midjans historia, varifrån namnet kom och vad som hände med midjaniterna när Moses förgjorde dem.  

Nu kom några från dessa folk till Bethlehem och frågade ”Var finns judarnas nyfödde konung?” (Matt 2:2) Varför skulle de nu hylla en nyfödd konung när denne kung bara var ett barn och inte regerade och inte ägde något eget land? De kunde ju knappast vinna några särskilda fördelar, politiskt, ekonomiskt, militärt.

Paulus säger att de hör till samma kropp, men i så fall vilken kropp? Jo, det finns bara en kropp som är Guds och det är Jesus, den andra kroppen som finns är djävulen.

Kan de höra till samma kropp som vi om de är hedningar, alltså de som inte tror på Gud och litar på Gud? Säger inte Jesus, som jag sa tidigare i predikan, att ”ingen kan se Gud om han inte är född på nytt i vatten och helige Ande” (Joh 3:3). Kan hedningarna, som inte känner dopet, ha del i löftet som vi, utan dopet, utan Livets bröd, utan Skriften och profeterna?  

 Ändå säger Paulus, och han är en trogen lärjunge och ett trovärdigt vittne om Jesus, att de hör till samma kropp, ja, i så fall vilken kropp, jo den kropp vi tillhör, Jesu Kristi kropp, den vars födelse vi firar varje dag men särskilt under den stora högtiden mitt i vintern, julen.

Förklaringen kan bara vara den att Guds inkarnation, alltså det faktum att Gud Sonen blir människa av kött och blod genom den Helige Ande och jungfru Maria, är ett människoblivande som inbjuder alla människor, oberoende av ras, språk eller religion. Jesus är allas frälsare, det är därför de österländska stjärntydarna kommer till Jerusalem. Inte av politiska skäl, inte av militära skäl och inte för att vinna ekonomiska fördelar, utan för att vinna frälsningen för sig själva och sina folk. Vad frälsningen skulle innebära kunde de inte förstå eller tro på när de kom på sin långa resa. Men Gud skulle uppenbara allt detta för dem eftersom Guds vilja är en överskridande kärleksfull gärning för alla skapade varelser.  

När Guds Son stiger in i världen som en ny Adam genom en ny Eva händer något för alla i alla tider. Ett första tecken som finns bevarat i den heliga Skift är de vise männens långa resa med ledning av en stjärna till en plats de aldrig tidigare besökt. De hör till Sonens kropp och de får del i löftet om frälsningen och uppståndelsen. Det är det glada budskapet, evangeliet om Jesus Kristus, den nyfödde konungen. I hela världen firas Herren Jesu födelse. Hela världen jublar och tackar Gud som uppenbarar sig i ett nyfött barn. Människorna gläder sig därför att de har samma Fader i himlen.

Orden i alla kristnas trosbekännelse har blivit levande historia: ”Och han steg ner från himlen och föddes av den Helige Ande genom jungfru Maria och blev människa.” Vid de orden bugar vi eller faller på knä. ”Incarnatus est”. ”Och Ordet blev människa”. Amen.

                                                                                                              diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.