Söndagsbetraktelse 12 juli 2020

Söndagsbetraktelse 12 juli 2020

Matteus 13: 1–23

Vid den tiden gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Det samlades mycket folk omkring honom, och därför steg han i en båt och satt i den medan allt folket stod på stranden. Och han talade till dem med många liknelser: »En man gick ut för att så. När han sådde föll en del på vägkanten, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på de steniga ställena, där det inte fanns mycket jord, och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när solen steg sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i den goda jorden och gav skörd, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. Hör, du som har öron.« Lärjungarna kom fram och frågade honom: »Varför talar du till dem i liknelser?« Han svarade dem: »Ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser, ty fast de ser, ser de inte, och fast de hör, hör de inte och förstår inte. Så uppfylls Jesajas profetia på dem: Ni skall höra med era öron men ingenting förstå och se med era ögon men ändå ingenting uppfatta. Ty detta folks hjärta är förstockat. De är tröga att höra med sina öron och de tillsluter sina ögon, så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå i sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Men saliga era ögon som ser och era öron som hör. Sannerligen, många profeter och rättfärdiga har längtat efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra det. Så hör då vad som menas med liknelsen om mannen som sådde. Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå, kommer den Onde och snappar bort det som har blivit sått i hans hjärta. Det är sådden på vägkanten. Sådden på de steniga ställena, det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje men inte har något rotfäste inom sig utan är flyktig; blir det lidande och förföljelse för ordets skull kommer han genast på fall. Sådden bland tistlarna, det är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväver ordet, så att han inte bär frukt. Men sådden i den goda jorden, det är den som hör ordet och förstår, och han bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.«

 

Betraktelse

Jesu ord jämförs med ett litet frö som efter att ha fallit ner i jorden börjar spira och växa och därigenom göra vad den är skapad för.

Ett frö är väldigt litet men har en stor potential.

Den som sår är Jesus, Han sår sitt ord i våra själar.

Guds ord är enkla, de liknar orden som människor talar, skillnaden är att Gud är i det Han säger.

Hans ord blir kött.

Välsignad är den i vilkens själ Kristi ord blir "gjort", i vilken Guds ord blir förverkligat!

Gud har velat oss, Han har ”talat” oss till liv.

Varje människa är menad att bli ett unikt Guds ord, talad av Gud.

Gud säger genom profeten Jesaja att precis som vattnet kommer ned från himlen för att befrukta jorden och inte återvänder till himlen förrän den har uppfyllt vad det har blivit sänt att göra, ska inte heller Guds verk återvända till Honom förrän Hans ord blivit gjort enligt Hans vilja.

Gud söker medarbetare i Hans verk; Opus Dei!

Lyssnar vi till den som förmedlar Guds ord därför att denne är vältalig…?

Den helige Paulus säger att han inte är tränad i att förkunna eller i att tala och framträda officiellt. Han jämför sig med Moses som var Israeliternas språkrör mellan dem och Gud fast Moses brottades med sin oförmåga att kommunicera.

Paulus, precis som Moses, har ett budskap från Herren och kraften i det han säger ligger inte i hans vältalighet men i kraften och nåden av Gud som talar i och genom Paulus.

Den som förkunnar Guds ord måste först och främst säga det som leder själar till helgelse och frälsning.

Jesus söker fruktsamhet, fruktsamma medarbetare. Han förväntar sig av oss att vi ska ta emot Hans ord med tro och med vårt förstånd.

Han är Ordet som utgått ur Guds mun, levande och verksamt, skarpt och genomträngande...

Jesu röst, som talar i Skrifterna, är samma röst som är gömd i Guds tystnad. Men om vi inte hör den ena kommer vi förmodligen inte heller att kunna höra den andra.

                                                                                                               (Fr. Donald Haggerty)

 

Hur väl vi blir ”befruktade” av Guds ord beror på hur vi tar emot det. Guds ord är inte alltid mottaget.

Ibland är de inte förstått därför att det inte är accepterat…eller inte accepterat därför att man inte vill förstå det. Om ordet, för oss, är dött när vi lyssnar till det kan vi inte förvänta oss att det ger oss liv! Det är det levande ordet vi vill lära oss att lyssna till för bara då kan ordet genomföra vad det är sänt att genomföra och inte gå tillbaka till Gud tomt....ordet är menat att gå tillbaka till Gud från oss; trettiofallt, sextiofallt eller hundrafalt.

När vi söker att förstå Hans ord, kan ordet plötsligt gå rakt in i hjärtat; man förstår det, ser det, hör det...hjärtat gör ett glädjeskutt; det har blivit blir kött, det har givit liv.

Med sådden och skörden talar Jesus om Guds rike.

Det är menat att Guds rike, som börjar här på jorden, ska leva i oss, bli del av oss, växa i oss.

Enligt hur vi förstår Guds ord och Hans rike låter Han oss bli en del av det. Vi får arbeta i Hans åker eller på Hans vingård: vattna, gödsla, berika, ta bort ogräs som förhindrar växt...

Guds ord är talat i kärlek, ordet är gott, det sätter oss på rätt väg, det får oss att tala rätta saker, göra rätta saker, älska rätta saker...

fröna spirar, bär blommor och ger frukt för Guds rike.

Gud, i sin stora barmhärtighet, ger nåd. När vi tar emot den, så får vi mer nåd och på så sätt börjar vi kunna leva i sann efterföljelse av Kristus.

Helgelse.

Tar vi inte emot den så får vi istället mindre nåd

”för den som inte har, från honom skall tas också det han har”.

Men Guds vilja är att ge så vi har i överflöd!

Såningsmannen sår rikligt! Han slänger frön här och där och överallt!

Om vi tillhör dem som inser att vi har förlorat många nåder i våra liv därför att vi inte har tagit väl emot det Gud har gett oss, är också den insikten en nåd, för vi kan ”vända om”, och be innerligt att Gud ska hjälpa oss att göra vår hårda, taggiga, uttorkade, steniga jord frodig och bördig för Herren….även om det inte är lätt.

Den allra vackraste bild av liknelsen om såningsmannen är JungfruMaria!

Det är mycket inspirerande att kontemplera

hennes  själs jord..

hur hon besvarar vad Gud sår i henne..

hur hon låter de sådda fröna växa inom henne i tystnad, i lyhördhet...

hur hon bär frukt hundrafalt…

ingenting går till spillo...

hur vacker hon är i hennes mottaglighet för Gud....

”låt det ske med mig som Du har sagt ”

i henne är allt för Gud, hon är helt för Gud,

bara Guds frön sjunker ner i hennes jord..

Hon lever i en oavbruten förening med Gud, med Ordet, och med Hans ord.

Hon bär frukt i generation efter generation och vi fortsätter att kalla  henne välsignad!

                                       ”...Höra med era öron...”

Marias Lamm

Systrarna Marias Lamm

marias lamm

Marias Lamm är en katolsk ordensgemenskap för systrar som lever och verkar i det nordligaste Sverige i den lilla byn Lannavaara. Den ligger i Kiruna kommun på ungefär 120 mils avstånd från Stockholm. I deras kloster under S:t Josefs beskydd lever systrarna traditionellt ordensliv med den dagliga bönen och den heliga mässan när en präst gästar dem. Systrarna har varje dag tyst inre bön inför det heliga sakramentet.

De utför praktiskt arbete både inomhus och ute men viger hela sitt dagliga liv för själarnas frälsning i de skandinaviska länderna. På sin hemsida publicerar systrarna också aktuella artiklar och betraktelser över den Heliga Skrift och Kyrkans tradition. Man besöker lätt deras hemsida http://www.mariaslamm.se

Adress:

Marias Lamm
Sankt Josefs Kloster
Skolvägen 7
980 13 LANNAVAARA