Vad krävs omedelbart? Påtvingad graviditet är civilrättsligt alltid ett allvarligt brott

Vad krävs omedelbart? Påtvingad graviditet är civilrättsligt alltid ett allvarligt brott

När det är ett levande faktum att en minderårig flicka blir ofrivilligt gravid genom våldtäkt är det ohederligt att utnyttja   tragedin och göra fallet till en politisk aktion för legal abort.

Medierna fylls nu i dessa dagar av rapporter från USA där en våldtagen 10 årig flicka blivit gravid och lämnat sin hemstat Ohio för att göra abort i grannstaten Indiana som i vissa fall tillåter abort av fostret.  

För att klarlägga situationen behöver man ta reda på om juridiskt utbildade abortförespråkare åtagit sig att föra saken till domstol i en delstat som tillåter abort eller direkt till abortklinik i en delstat som utför abort, eller om det är den unga flickan själv eller hennes föräldrar eller någon annan som vill ställa upp i hennes tragiska situation. Om det finns sådana frivilliga ”ombud” för att abortera foster utan att bestraffas bör man känna till det och inse att de också har egna motiv för sitt engagemang.

Det finns flera saker man kan betona som tidiga åtgärder för att skydda flickan och hennes närmaste från allt för närgående medial belysning av fallet. Det gör inte saken lättare om flickan blir ”offentlig” person och förekommer i media under lång tid. Vill man undersöka saken närmare kan man försöka ta rätt på vem det är som ställer upp med pengar för resor och kostnader på Planned parenthood klinikerna. Det kan ju vara intressant att i sammanhanget känna till att Roe, i Högsta domstolsfallet Roe mot Wade (1973), egentligen hette Norma McCorvey , bodde i Texas och blev den som blev upphov till lagförändringen som gjorde aborter federalt godkända i USA. 1969 var hon drygt 20 år gammal och frånskild men gravid med sitt tredje barn. Hon hade sökt hjälp hos adoptionsjurister för att hitta adoptivföräldrar när abortförespråkande advokater kom i kontakt med henne och erbjöd henne sin hjälp mot att hon själv intresserade sig för ett lagförslag om fri abort som advokaterna under längre tid arbetat med. McCorvey är nu avliden men hennes vänner från den tiden minns henne som en fantastisk person.

Skulle en 10-årig gravid flicka kunna tänka på adoption? Det är ur alla synvinklar osannolikt. Den faktiska situationen i sig själv är den viktigaste och den som påkallar omedelbar handling. Man måste först lyssna till flickans historia och ta den på allvar. Man måste identifiera gärningsmannen och lyssna till hans historia. Även om han, eller båda, skulle säga att akten begicks efter samtycke är det ändå ett brott mot all civillag och en synd för det kristna samvetet. Det betyder inte att dessa aspekter ska framhållas i kontakten med flickan och den manliga gärningsmannen, annat än som bakgrund för alla inblandade, men att de senare kan spela en viktig själavårdande roll.

Om gärningspersonen är straffmyndig måste flickans föräldrar, eller annan närstående, göra polisanmälan för sexuellt övergrepp eller våldtäkt. Om flickan skadas eller dör och barnet dör i graviditeten, bör åklagare föra saken till domstol med misstanke om svår kroppsskada eller vållande till annans död.

Om flickan överlever bör rätten utse en rättshjälp för den fortsatta hjälpen och vården av flickan som garanti för att hon inte ensam, eller med svagt stöd av föräldrar eller andra, skall få den vård och det lagliga stöd som hon alltid behöver.

Kyrkan – om flickan är katolik – måste ansvara för att utbildad präst, diakon eller ordenssyster, eller utbildad lekman, noga följer upp situationen. All den hjälp som kan ges skall också kontrolleras och följas upp. Med tanke på de traumatiska följderna av en ofrivillig graviditet och förlust av ett barn är den långsiktiga kontakten av största vikt men också en kontakt som lätt tunnas ut och försvinner med tiden. Ett stift måste försäkra sig om att utbildning finns och att ansvar följs upp med tanke på flickans bästa.

I tiden omedelbart efter den handling som rimligen måste kunna misstänkas leda till graviditet finns ett antal åtgärder att vidta. Omedelbar kontakt med läkare och sköterska, som alltid kan genomföra spolning av underlivet och livmodern på ett sätt som utesluter farliga infektioner, kommer först. Skrapning kan normalt genomföras utan bedövning. Vi kan däremot inte rekommendera aborterande hormonpiller av någon sort.

När graviditeten är konstaterad måste den övervakas av läkare och situationen löpande förklaras för flickan och hennes föräldrar som ansvarar för henne. Om gärningsmannen erkänner handlingen, och vill ta ansvar, skall han ha samma rätt till information och stöd. Man skall förklara att abort innebär ett dödande av fostret och därför är en moraliskt utesluten handling, även om den civilrättsligt inte är förbjuden eller straffbar.

Så snart graviditeten kommit till en punkt då kejsarsnitt kan genomföras skall alla berörda informeras om riskerna för modern och att barnet inte kommer att överleva. Efter kejsarsnittet tar modern emot sitt barn och omger det med sin kärlek och närhet men utan att ge det näring. Fostret får känna sin moders närhet. Är flickan katolik talar hon med prästen om dopet som kan ske så snart som möjligt innan barnet dör en naturlig död. Senare kommer hon att finna tröst i att hon omslutit det oönskade barnet med sin kärlek.

Många kvinnor har befunnit sig i samma situation efter missfall som de inte kunnat förutse eller förebygga. De har många gånger, kanske oftast, saknat informerat pastoralt stöd för sin förlust som påverkar dem djupt. Kvinnor som fysiskt och genom sin ålder klarar av en förlossning har alltid också möjligheten att låta barnet adopteras. För en 10-årig mor är den tanken knappast en lösning eller ett hopp. I det aktuella fallet har det inte heller nämnts.

När tiden är mogen genomför man en värdig sorgegudstjänst med begravning i bästa fall med närvaro av de närmaste på moderns och faderns sida. Med dopets nåd kan alla anbefalla barnet i Guds barmhärtiga händer och en mässa för barnet kan firas en eller flera gånger. Den andliga hjälp modern och fadern och andra får genom Kyrkans pastorala insatser är en viktig hjälp för att kunna genomleva de traumatiska följderna av de otillåtna handlingarna. Prästerna finns alltid tillgängliga för biktens sakrament och för stödjande samtal.

För alla är en ofrivillig graviditet genom våld och uteblivet ansvarstagande en svår tragedi. Kyrkans förbön måste alltid omfamna de systrar och bröder som får en så olycklig start i livet. Här sätts den konkreta kristna kärleken till medmänniskorna på ett stort trovärdighetsprov. ”Du skall älska din nästa som dig själv”, säger Herren.

                                                                                                             diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.