Porno värre än Covid-19

Porno värre än Covid-19

De som drabbas av virus Covid 19 kan bli allvarligt sjuka men är alltid behandlingsbara. Hela världen hoppas på ett vaccin som gör människor immuna på samma sätt som Louis Pasteurs vaccin kunde rädda livet på rabiesangripna på 1800-talet. Smittan från hundar eller andra smittbärande djur var en dödlig smitta med svåra lidanden.

Pasteur betraktas som den moderna bakteriologins fader. Hans vetenskapliga intuition och medlidande med sjuka hjälpte honom att inte ge upp sina forskningsidéer och trots omgivningens skepsis arbeta vidare. Pasteurs vaccin har medverkat till den sänkta barnadödligheten i världen och undervisat alla om den viktiga personliga hygienen. Men han var också djupt troende katolik. Hans stora brevsamling vittnar om tron och om det vetenskapliga arbetet som en Guds gåva för andras överlevnad.

Covid-19 och mutationerna är luftburna därför så svåra att kontrollera. Vaccin kommer att rädda livet på 100 000-tals människor i hela världen. Riskerna ligger ofta i logistiken eller i själva produktionen. Prognosen för dödlighet ligger kvar på samma nivåer som Spanska sjukan efter Första Världskriget. Ingen kan blunda för det.

         De som drabbas av vår tids värsta pandemi blir sjuka men inte kränkta som mänskliga personer. Som alla vet behandlas de smittade med all tänkbar omsorg och respekt. All sjukvård är inriktad på att rädda liv och bota – precis som den hippokratiska läkareden påbjuder.

Pornografin är däremot en annan sorts pandemi som kunde kallas förorening av den mänskliga naturen. Den skiljer sig från Covid 19 på två väsentliga punkter: den är inte medicinskt behandlingsbar och den kränker människors värdighet. Internet har gjort den alltid närvarande pornografin till en social sjukdom som har svåra och allvarliga konsekvenser för hela samhället.

Rättegångar i barnpornografimålen är skrämmande att ta del av bara i aspekten utnyttjande av barn och ungdomar som lockas exponera sig med löften om droger, pengar och anonymitet.

Den andra sidan av pornografin som industri kommer oftast i bakgrunden. Brotten är inte bara brott mot ungas integritet utan också en affärsdrivande global industri som utgör bakgrund till organiserad brottslighet som drogsmuggling, prostitution och människohandel.

Internet har blivit den lättillgängliga skammens bordeller på datorskärmarna. Oåtkomliga kränker de människors värdighet och förstör deras liv för framtiden. Producenter och kunder betalar enorma belopp i denna värsta pandemi som den moderna mediatekniken möjliggör. Det är av största vikt att föräldrar med uppfostransplikter stänger alla möjliga vägar in i lättillgängliga porrsajter på nätet som barn av nyfikenhet lockas titta på – ofta utan att föräldrar upptäcker det.

Pornografiberoendet är inte behandlingsbart medicinskt. Det är en uppförandesjukdom som isolerar människor och för alltid försvårar för dem att få normala relationer med andra. De sjunker i olyckliga fall allt djupare ner i sitt beroende och blir fångar i sig själva och förutbestämda till kriminell verksamhet. Det är en cirkel av dubbel ondska. De orkar inte söka hjälp. De behöver hjälp och har rätt till hjälp. Resurser måste komma till.

De unga som utnyttjas blir lätt offer för vad de tror är en inkomstbringande tillvaro i skydd av säkerhetsvakter. Flickorna – och pojkarna – styrs in på prostitutionens område och skräms till tystnad om vad de måste gå igenom. Människohandeln är ett faktum. När någon i deras grupp försvinner och hittas dödade, inser de att de aldrig kan frigöra sig utan måste fortsätta.

De som ännu inte tror att detta är verklighet i dag bör läsa Edna O’Briens roman från Nigerias Boko Haram, Flicka, som nu översatts till svenska. 

De unga offren skolas in i en omänsklig verklighet med hjälp av pornografi och pornografiska filmer för att undergräva deras naturliga och moraliska motstånd. Många av dem har blivit utnyttjade själva som barn.

Denna sida av barnpornografimålen blir sällan offentlig. Den skulle behöva tydliggöras. Det är just själva den pandemiska själsliga föroreningen av människor som är den dubbla ondskan. Vår tid måste inse att porno till och med är värre än Covid 19, därför att den är kränkande, icke behandlingsbar och i ständig spridning.

                                                                                                              diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.