När är lagen om liv och död lag?

När är lagen om liv och död lag?

Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö” (Joh. 11:25-26).

davinci
Jag är vägen, sanningen och livet. (Leonardo Da Vinci, 1452-1519)

 

Dessa ord uttalar Jesus innan Han uppväcker Lasaros och kallar honom ut ur graven i klipphålan.

Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh. 14:6). Dessa ord finns bevarade från Jesu sista undervisning innan Han går till sitt lidande för världens och människornas skull.

På denna grund står vi alla. Gud har uppenbarat den för oss och upplyst vårt förnuft med tron, hoppet och kärleken. Vi måste alltid upprepa det för oss själva och föra det vidare till andra om vi vill ta ansvar för vårt liv och ta de fulla konsekvenserna av den tro vi bekänner.

Livet är Guds gåva, döden är inte slutet ty vad som väntar oss är skärseld för syndernas skull, paradiset hos Gud eller helvetet med lögnens fader, djävulen. Gud ger alla kraften och viljan att säga ja till Gud, som Maria gjorde.

kristikonung
Kristus Konungen (Bild från Karmelorden i Sverige)

 

Vi kan i dessa dagar se att sanningens tillämpning i västerländsk lagstiftning ser annorlunda ut i olika stater. Gud ger staterna makten och ansvaret. Men friheten gör att tillämpningen ser olika ut. Staterna är med Gud eller mot Gud. Människor är med eller emot. De kommer i strid med varandra.

Också staterna måste ta det fulla ansvaret för sina grundläggande beslut i stiftande av gällande lagar. I Polen säger lagen att allt mänskligt liv skall ha skydd mot alla försök att kränka rätten till liv. Abort är ett brott mot etiska principer i grundlagen, påpekar den polska konstitutionsdomstolen.

Den som begår brott har personlig skuld och måste för sin yttersta frälsnings skull omvända sig, bekänna synden, söka förlåtelse och gottgöra synden genom bot. Samvetet avgör för var och en vad som är av godo och vad som är av ondo. Efter det handlar vi – rätt eller orätt – flera gånger om dagen.

I Sverige har kristna företrädare i förslag till Riksdagen för länge sedan krävt att rätten till liv skall ingå i grundlagen. Den rätten har inte vunnit tillräckligt gehör för att omsättas i lag. Konsekvensen är att skuldfrågan inte är tydlig för den enskilde utan att skulden, om den finns, övertas av samhället.

Abort är därför inte ett brott enligt lagen och inte straffbart. Om lagstiftningen i framtiden tillåter skördande av mänskliga organ från döende till möjlig hjälp för sjuka i gränsområdet innan döden inträtt och utan rätt för anhöriga att vägra ingreppen, kan det inte vara brott eftersom grundlagen inte innehåller samma skydd för livet som i till exempel den polska grundlagen.

Organ kan tas från levande innan de dör om en ny svensk lag tillåter det. I Sverige kan Lagrådets uttalande bara vara en rekommendation till Riksdagen där frågan kommer att avgöras i en enda enkel omröstning. Svenska folket, som står på en kristen grund, måste göra sin uppfattning känd i offentlighetens ljus.

riksdagshuset
Det svenska Riksdagshuset (Bild, AIX Arkitekter)

 

I praktiken kommer alltså livet och döden behandlas olika i olika länder fastän olika länder ändå av lång och nedärvd tradition bekänner sig till dessa Jesu ord, ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö” och, ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig”.

Firandet av Kristus Konungens högtid upphöjer och upprätthåller en tro som förutsätter en moral för det objektivt goda både för den enskilda personens del och för hela samhällets del. Sanningen är en, men efterlevnaden delad. Om staten inte upprätthåller rätten till liv och respekt för det mänskliga livets värdighet, frånsäger den sig sitt yttersta ansvar. Om staten står fast vid respekten för livet och döden hos sina medborgare fullgör staten sin av Gud givna auktoritet att leda landet genom lag.

Regeringen i Sverige vill lägga fram en proposition för en ”förbättrad lag” om organdonation med avsikt att stifta lag sommaren 2021. Alla kristna måste noga följa diskussionerna och be Gud om beskydd för livets värdighet.

                                                                                                           diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.