Intet gott kan uppnås genom objektivt onda handlingar

Intet gott kan uppnås genom objektivt onda handlingar

En engelsk domare har velat fastslå att ett ofött barn till en kvinna som anses olämplig som mor och förälder skall aborteras. Protester har undertecknats av tusentals personer och en annan juridisk instans bestående av professionella domare har underkänt den första domarens beslut. Ett liknande fall i Sverige på Astrid Lindgrens sjukhus blev förstasidestoff under en längre tid för några år sedan då ett foster som skulle aborteras räddades av den kvinnliga läkaren som såg att barnet var helt friskt och livsdugligt. En svensk jurist på hög nivå kritiserade läkaren och uttalade att barnet i sådana fall skulle dödas. Föräldraskap fick inte påtvingas modern som fattat beslut om abort. På Island genomfördes en lag som gjorde abort av barn med diagnosen Downs syndrom obligatorisk. Det upprörde en hel värld!

 I alla dessa fall menar man att levande personer som är ansvariga för sin sexualitet inte ska behöva drabbas av ett svårt föräldraskap och att samhället inte ska behöva destinera sina resurser på dyr och omfattande vård som kan beräknas i skattepengar. I många länder i Afrika är abort olaglig – eller strängt begränsad – men västerländska organisationer erbjuder hela tiden regeringarna hjälp till insatser för sexuell hälsa för kvinnorna (p-piller), och aborter. Obianuju Ekeocha säger i sin bok Target Africa (2018, sid 103) att de afrikanska politikerna har svårt att kämpa emot dessa erbjudanden på grund av den statistiskt väl kända höga dödligheten bland gravida kvinnor. Också dödligheten bland de ofödda fostren är hög. Dessa allvarliga problem är i jämförelse med andra kontinenter övervunna i västvärlden.

Obianuju Ekeocha menar att detta oacceptabla och beklagliga förhållande aldrig kan vara skäl till att legalisera abort på det sätt som skett i västvärlden. Legalisering av aborter kommer inte att förbättra sjukvården och inte kvinnors sexuella hälsa. Det handlar inte om kvinnorna eller barnen. Det handlar om vårdsystem och skattepengar. Abortsiffrorna i väst är horribla och skrämmande. Den politiska viljan att förbättra den medicinska vården i afrikanska länder och göra den tillgänglig för kvinnorna i deras familjer är inte tillräckligt stark för att dessa politiker helt ska kunna avvisa förslagen från väst att legalisera aborterna. Afrikanska länder upplever därför en polariserad och moraliskt problematisk debatt. Det är ett exempel på det eviga problemet som uppstår när människan avviker från uppenbarad gudomlig lag, ”Du skall inte döda”.

Katekesens undervisning kan inte missförstås: ”Det är alltså felaktigt att bedöma mänskliga handlingars moraliska kvalitet enbart genom att betrakta avsikten som står bakom den eller omständigheterna (omgivning, socialt tryck, tvång eller nödvändighet att handla etc,) som är ramen kring dem. Det finns handlingar som genom sig själva och i sig själva, oberoende av omständigheter och avsikter, alltid är synnerligen otillåtna på grund av sitt objekt; exempelvis hädelse och mened, dråp och äktenskapsbrott. Det är inte tillåtet att göra det onda för att något gott skall bli resultatet av en sådan handling.” (§1756).

 Det är uppenbart att sociala och medicinska initiativ på hela detta område måste prioriteras. Men – och det är det som är styrkan i den katolska moralteologin – det är inte tillåtet för människan att försöka uppnå ett gott genom att använda objektivt onda medel. Att döda ett oskyldigt barn är en objektivt ond gärning. De som utför dem vet att det är en ond gärning, men gör det ändå, av vad de menar andra och nödvändiga skäl. Fruktar de Gud? Beaktar de Guds vilja för människan? Samvetet förbjuder sådana beslut med påföljande konsekventa gärningar. Andra vägar att lösa allvarliga problem måste prövas och utvecklas i respekt för det mänskliga livet värdighet. Vi kräver som katoliker att djur behandlas värdigt och inte som livlösa föremål. Än mer gäller det naturligtvis det mänskliga livet – från konceptionen till den naturliga döden.

                                                                                                               diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.