Har Humanae vitae jubiléet hjälpt?

Har Humanae vitae jubiléet hjälpt?

Påve Pavel VI

 

Encyklikan i originalversion, och föredrag anslutning till den, har nog dykt upp i de flesta församlingarna under året för att aktualisera Kyrkans undervisning om äktenskapet. Allt tyder på att receptionen nu äntligen är bättre än den var tiden efter 1968. S:t Paulus VI:s undervisning uppfattas av allt fler som profetisk. I dag måste det konstateras att encyklikan är Kyrkans undervisning. Trots påståenden att man kan förhålla sig till den på ett icke bindande sätt är dess budskap bekräftat av senare påvars encyklikor.

Det pastorala mottagandet av encyklikan genom de nordiska biskoparnas herdabrev på den tid då det begav sig – 1968 – motiverat av mångas livliga protester – har haft en mycket negativ och skadlig inverkan på tillämpningen av den katolska normen. Vi fick en ”tystnadskultur” i moraliskt hänseende. Det finns många katoliker som nu på allvar tror att Kyrkans budskap och hennes evangelisationsuppdrag måste ingå i en modern symbios med sekulära och humanistiska värden. Det har haft sina konsekvenser. Biktstolarna undvek frågorna och katoliker lärde sig att ta hela problematiken i egna händer. De blev en konsensuskultur.

Hur ser det nu ut i vår katolska kyrka världen över? Hustrur tar för givet att de kan använda p-piller, makar att de kan göra akten steril. Den nya tolkningen sprider sig och den moraliska sanningen förtigs. Som en följd av denna utbredda praxis universellt har många biskopar valt att tiga i frågan och helt enkelt aktat sig för att stöta sig med ”opinionen”. Man har gjort ett strategiskt val i förhoppningen att de troende skulle visa dem tacksamhet för deras form av ”barmhärtighet”.

Men vi i vårt svenska stift, och våra bröder och systrar i de nordiska stiften, måste inte sitta fast i vad en viss biskopskonferens under vissa pastorala omständigheter yttrat 1968. Enskilda präster är inte troskongregationen! Biskopskonferensers en gång koncilianta uttalanden är inte ofelbara. Kyrkan går framåt, inte bakåt till en slags 68 proteströrelse. Den nya generationen tänker annorlunda. De efterfrågar Kyrkans levande budskap i frågan om äktenskapet.

Jag vill hoppas och tro att Humanae vitaejubiléet 2018 har gjort skillnad. Vi måste alla fortsätta att dra de rätta slutsatserna och be om den Helige Andes ljus och nåd. Det är vårt oavvisliga ansvar!

                                                                                                               diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.