Guds mödravårdscentral är en fadervårdscentral

Guds mödravårdscentral är en fadervårdscentral

Mammorna har mycket att lära oss pappor och män om trons verklighet. De kämpar igenom livets verkliga smärtor och plågor, de åtar sig ett ansvar med hela livet som insats för de nyfödda. Det stannar inte vid barndomen. Som katekesen säger, ”Den äktenskapliga kärlekens fruktsamhet inskränker sig inte till att enbart låta barn komma till, utan skall också gälla deras moraliska fostran och andliga bildning” (KKK 2221).

De kan bara lyckas genom trons stöd och kraft i allt som sker. Vilka enastående egenskaper utvecklar mödrarna inte med Guds nåds hjälp för att vara familjens sanna, alltid bultande och tjänande hjärta! Mammorna har en av Gud given förmåga att lösa alla uppkomna problem – som en livsmelodi! Vi män måste lyssna på denna melodi med växande uppskattning och glädje.

Men mödravårdscentralen är alltså också en fadervårdscentral. Vår roll som män och pappor är oerhört viktig som trygg närvaro och som förmedlare av trons uttryckliga sanningar för barnen. Det är vårt ofta slarvigt utförda jobb!

Vi måste stå där i bakgrunden som trons klippa och försvarare, som den moraliska ordningens pålitliga förebild – som en tjänst för hela familjen.

Det finns en underbar komplementaritet i äktenskap och familj. Den går så långt att det i varje mors själ finns en faderegenskap och i varje fars själ finns en moderegenskap. Gud har i sin vishet sett till att ingenting ska saknas för barnen – om den ena föräldern går förlorad. De själsliga egenskapernas rikedom bildar ett kärleksfullt skyddsnät – Guds barnavårdscentral – GVC – ända upp i Äldreboendet!  

Kära föräldrar av i dag: ta vara på er underbara tid, njut av föräldraskapets välsignelser. Kyrkan har betonat det genom det senaste Världsfamiljemötet med påven Franciskus. Det handlar om barn och familj, om Kyrka, mission och världens längtan till Gud.

Familjen Trapp
Familjen Trapp flydde undan nazismen och blev världsberömda genom filmen ”Sound of Music”. Deras kärlek blev en sång som lyfte hela världen ur sin pessimism. Bild från 1940.

 

Era barn ska aldrig glömma vad ni gör för dem. Om min egen ålderdom lärt mig något så är det tacksamheten till mina föräldrar som jag nu hoppas får sin lön i himlen hos Gud, Han som älskar oss alla, hur deppiga vi än kan känna oss ibland. Jag lär mig nu, i dag och i morgon, att verkligen älska mina bortgångna föräldrar! Ni unga och aktiva, bli älskade! Er tid är nu. Låt aldrig den falska bilden av familjen och äktenskapet konkurrera med er kristna grundsyn. Var tacksamma för att ni har fått barn: ”De bidrar till att föräldrarna växer i helighet!” (jfr Andra Vatikankonciliet, Gaudium et Spes, n 48).

                                                                                                                     diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.