Från samhällsmakt till intolerans

Från samhällsmakt till intolerans

Människor i ett samhälle måste ha någon form av insikt om en högre rätt och lag. Så länge en sådan medvetenhet om förnuft och ordning finns, kan människor agera med sina samvetens hjälp och bedöma sina gärningar.

Som människor kommer vi alltid att kunna agera på två sätt, ett gott sätt och ett ont sätt. Andra ska aldrig kunna helt förstå grunden för andras agerande i praktiken men väl genom ett rättssystem avgöra om handlingarna är onda eller goda i sig själva och döma handlingarna enligt lagar de själva i mänsklig visdom upprättat.

Det begränsar mänskligt dömande till handlingarnas karaktär men inte till deras bakomliggande motiv. Den ende som kan bedöma de bakomliggande skälen till handlingarna är Gud som gett sina mänskliga skapelser samvete, det vill säga förmågan att skilja på gott och ont men inte alltid viljan att göra det som gott och avvisa frestelsen att göra det onda.

Om samhällsmakten åtar sig att bedöma och döma människans motiv för sina handlingar har samhällsmakten tagit Guds plats och försökt ersätta Guds eviga vishet och försyn med sin egen begränsade förmåga att förstå bakgrunden till människors handlande.

Samhällsmakten är ofullkomlig och bör erkänna sin begränsning. När ett våldsbrott begås, som mord på öppen gata, eller terrorhandling mot oskyldiga, är det brottets karaktär som ska bedömas och bestraffas men inte det bakomliggande motivet.

I vår tid har samhällsmakten valt att ignorera Gud och måste därför misslyckas med att klarlägga de inre motiven för onda gärningar. Tecken på ett sådant intrång mellan samvetets funktion och Gud är de psykiatriska undersökningarna om brottslingars psykiska hälsa när brottet begås. Vad än den inkallade experten på området än säger och som godtas av samhällsmakten, kommer det att påverka domen och straffet för den onda gärningen.

Det betyder att samhällsmakten ersatt eller försökt ersätta Gud och Guds vishet och försyn. När människan inte längre tillåts relatera till en högra rätt och ordning blir hon föremål för en i princip ofullkomlig rättsskipning.

Ett samhälle som underkänner Guds närvaro i skapelsen kommer att bli ett intolerant samhälle som utvecklas mot värdediktatur och åsiktsdiktatur. Det är motsatsen till en samhällsordning som går från frihet till ansvar.

The edict of Milan

Wikipedia bild

 

Den utvecklingen i civilisationernas historia började med Ediktet i Milano år 313 i februari som undertecknades av kejsaren Konstantin och Licinius för att få ett slut på de obarmhärtiga och totala förföljelserna mot de kristna. Det var – för tillfället – slutet på kejsarkulten som var ålagd alla inom det väldiga romerska imperiet. Ett lika historiskt minnesmärke som Ediktet i Milano är den amerikanska självständighetsförklaringen 1776.

Declaration of Independence

Declaration of Independence 1776

 

All sådan ordning av frihet och tolerans är om och om igen hotat av inre rörelser mot diktatur och måste förvaras.

Om någon, som nu i Ryssland, öppet kritiserar invasionen i Ukraina och kallar det krig, kan den personen dömas till 15 års fängelse utan att ha begått någon form av ond handling som förtjänar straff. Samhällsmakten har gått in mellan människan och Gud.

Därför blir ateistiska samhällen inhumana och orättvisa samhällen som utövar tvång och fördömer människors inre motiv och grund för handlande. Hela samhället, och alla som vistas i det, blir utsatt för ständig kontroll. Ingenting får störa utvecklingen mot en utopisk princip om materiell förbättring. Ateismen har blivit religion. Inte ens Michail Gorbatjov kunde avvika från marxismen-leninismens grundsatser om ateism. När han som turist böjt knä vid S:t Franciskus grav i Assisi tillfrågades han om han i hemlighet var troende kristen. Man han bedyrade: ”jag har alltid varit ateist och jag förblir ateist.” Så fungerar den intoleranta åsiktsdiktaturen!

Om samhällsmakten genom sjukvårdens legitimerade yrkesutövare manipulerar mänsklig sexualitet och gör barn utan sexuella handlingar mellan en man och en kvinna, eller förkortar en människas liv genom bortdragen vård eller injicering av överdos av gift, har samhällsmakten också tagit platsen där endast Gud som skapelsens ursprung och mening avgör liv och död.

När sådana livsavgörande handlingar genomförs i ett värderande av mänskligt liv och värdighet har samhället utsläckt begreppet mänsklig frihet och skydd för människans värdighet. Båda dessa ofullkomliga samhällsmaktens handlingar leder till hela samhällets förfall och en diktatur under en makt som tillskansat sig en makt den inte har rätt till.

S:t Göran och draken, Storkyrkan, Gamla stan, Stockholm

S:t Göran och draken, Storkyrkan, Gamla stan, Stockholm

 

De som på oklara grunder bekämpar och begränsar religionen gör mänskligheten en tragisk otjänst. De underkänner värdet av en högre rätt och en högre ordning för fria människor. Det skall man noga beakta i valtider så länge man har fria val och yttrandefrihet.

                                                                                                                         diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.