Från överenskommelse i godo till erkännande av gudomlig lag

Från överenskommelse i godo till erkännande av gudomlig lag

Många människor – oavsett ålder – är okunniga om vilka moraliska värden som står på spel i medicinsk-etiska valsituationer som könskorrigering, kloning av embryon eller artificiell befruktning.

IVF klinik

IVF klinik (foto Nordic surgery. se)

 

Det finns en naturlig och gudomlig lag som säger att mänskligt liv är skapat av Gud och därför skall vara beskyddat och respekteras genom universella normer.

Den katolska moralläran erkänner naturlagen som en integrerad del av läran om livets helighet. All vård av sjuka är en integrerad del av det kristna kärleksbudet, ”du skall älska din nästa som dig själv”, men ingrepp i människans andliga och kroppsliga natur som inte är vårdande eller själavårdande är förbjudet.

Den kristne har av Gud fått samvetet för att fråga sig själv om en planerad gärning stämmer överens med kärleksbudet eller om den strider mot det. Samma sak gäller samlivet mellan en man och en kvinna i äktenskapet. Lagen säger att ett sakramentalt ingånget och fullbordat äktenskap är oupplösligt, det vill säga varar som förbund i kärlek och respekt tills döden skiljer åt.

Den katolska moralläran värnar alltså principiellt om livets helighet som Guds gåva och om familjernas stabilitet till gagn för de gifta och för barnens lyckliga uppväxttid.

Nu finns det människor som menar att man i stället för att respektera en naturlig och gudomlig lag kan komma överens om handlingar genom ett bindande kontrakt – muntligt eller skriftligt – som kan läggas till grund för olika mänskliga behov och önskningar av privat natur.

Är man överens behöver man inte ta hänsyn till gudomlig lag som Kyrkan förklarar den utan man kan vara överens och respektera varandras vilja och behov och mena sig vara goda människor utan Gud.

På så sätt kan man mena att könskorrigering kan genomföras på vetenskapligt sätt liksom sterilisering och abort, liksom artificiell befruktning och användning av hormonella produkter som förhindrar den sexuella aktens syfte att frambringa nytt mänskligt liv. Man kan mena att skilsmässa och omgifte är ett gott om parterna är överens och bygger sitt samliv på ett kontrakt av intentioner.

Den senaste tidens utveckling har gått från den gudomliga lagen till det mänskliga kontraktet i godo och genom lagstiftning reglerat alla privatlivets olika önskningar.  Man kan säga att den socialetiska utvecklingen tydligt gått från gudomlig lag till mänskliga kontrakt, eller från sakrament till kontrakt. Det betyder att utvecklingen ser det som en naturlig utveckling att både könskorrigering, kloning av embryon, samkönade familjebildningar och skilsmässor och omgifte inte bara är godtagbara utan lagliga och rätta.

Adam och Eva i det förlorade Paradiset, Michelangelo

Adam och Eva i det förlorade Paradiset, Michelangelo

 

Det kommer inte finnas en gräns för någonting så länge man har ett avtal i kontraktsform. Månggifte blir lagligt och rätt om det regleras i lag, tidelag (sex med djur) kan kodifieras som en frihet att upprätthålla i samhället.

Det går att ana vilken framtid vi får genom den ständiga anpassningen till individuella önskningar och behov. Tendensen att se till de privata uppfattningarnas prioritet visar sig redan nu i sådana förändringar som att fler och fler inte vill gifta sig och att fler och fler inte vill ha barn eller bli ansvarsfulla föräldrar i ett stabilt äktenskap.

Det är inte den utvecklingen mänskligheten behöver. Den leder till mänsklighetens självförstörelse. Vi kommer att dö ut – som neandertalarna dog ut – om djävulens hat och ondska fortsätter att fördunkla mänskligt förstånd och förvandla kärleken till egotrippad själviskhet.  

Kranie av arten neandertalare

Kranie av arten neandertalare

Foto: live science

 

Om mänskligheten omvänder sig och tror på Gud kommer den att vandra i en annan och frälsande riktning: från kontraktstänkande till sakrament!

diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.